U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se odnose na kontrolu obračuna i isplate plata zaposlenima kojima je osnovica za obračun plata propisana Zakonom o budžetu, zatim na uplate dobiti u javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim subjektima koji po ovom zakonu imaju obavezu da deo dobiti ostvarene po završnom računu uplate u budžet, kao i na isplate bonusa, nagrada i dr., izmirivanje obaveza po osnovu komercijalnih transakcija po zakonu kojim se uređuju rokovi izmirenja obaveza po komercijalnim transakcijama i dostavljanje kvartalnih i mesečnih izveštaja o prenosu sredstava. View Fullscreen 68 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrolna lista – planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršava- nje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se odnose na kontrolu obračuna i isplate plata zaposlenima kojima je osnovica za obračun plata propisana Zakonom o budžetu, zatim na uplate dobiti u javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim subjektima koji po ovom zako- nu imaju obavezu da deo dobiti ostvarene po završnom računu uplate u budžet, kao i na isplate bonusa, nagrada i dr., izmirivanje obaveza po osnovu komer- cijalnih transakcija po zakonu kojim se uređuju rokovi izmirenja obaveza po komercijalnim transakcijama i dostavljanje kvartalnih i mesečnih izveštaja o prenosu sredstava. Uvod Zakonom o inspekcijskom nadzoru propisano je da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i prime- njuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Budžetska inspekcija Ministarstva finansija, poštujući odredbe Zakona o inspekcijskom nad- zoru, objavila je kontrolne liste na internet stranici Ministarstva finansija. Imajući u vidu nadležnost Budžetske inspekcije, kao i da bi kontrolisani subjekt imao u vidu iz koje se oblasti vrši inspekcijska kontrola, sačinjene su kontrolne liste po oblastima, tj. predmetu kontrole. Na ovaj način kontrolisani subjekt unapred je upoznat sa tim koja će se dokumenta- cija od njega tražiti u postupku kontrole i kako da postupi prilikom vršenja kontrole. U prethodnom tekstu, u broju 9/2019 časopisa, pojašnjeno je kako se vrši popunjavanje kontrol- ne liste. Kontrolisani subjekat popunjava kon- trolnu listu tako što odgovara na pitanja koja su data u kontrolnoj listi i prema datom uput- stvu vrši zaokruživanje odgovora „da”, „ne” ili „np”. U istom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In