Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) propisano je da je poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi nakon godine u kojoj je plaćen porez po odbitku. View Fullscreen Do 31. januara 2020. poreski obveznici moraju da izdaju potvrdu o plaćenom porezu po odbitku Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) propisano je da je poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi nakon godine u kojoj je plaćen porez po odbitku. U obrazac PPP-PO unose se podaci o ispla- ćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine, bez obzira na to na koji se period odnosi isplata. Drugačije rečeno, za unos podataka o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim za kalendarsku 2019. godi- nu, relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se ti prihodi odnose. Primera radi, uko- liko je isplata zarade za decembar 2018. izvrše- na u januaru 2019. godine, biće uneta u obrazac PPP-PO za 2019. godinu. Nasuprot tome, ukoliko je isplata zarade za decembar 2019. izvršena u januaru 2020. godine, neće biti uneta u obrazac PPP-PO za 2019. godinu. Prihodi za koje je propisan neoporezivi iz- nos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo pri- hoda za koje je plaćen porez po odbitku. Pravno lice (rezident) koje je u toku 2019. godine pravnom licu isplaćivalo prihode na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obračunava i plaća po- rez po odbitku, takođe ima obavezu izdava- nja potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 214 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014, 14/2016, 21/2017, 20/2018 i 104/2018 – dalje: Pravilnik) propisan je obrazac potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO), koji čini sastavni deo ovog pravilnika. Odredbama člana 16. Pravilnika propisano je da je isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi da licu za koje je platio porez po odbitku
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In