Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine (dalje: Izmene Zakona). Izmene Zakona stupile su na snagu 14. 12. 2019. godine, osim odredbi o novom načinu usklađivanja penzija (čl. 22. i 23. Izmena Zakona), koje se primenjuju počev od 1. januara 2020. godine. Razlozi za donošenje Izmena Zakona proizlaze iz potrebe daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru započete reforme ovog sistema 2002. godine. Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja jeste stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 9 AKTUELNA TEMA mr Željko Albaneze Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 od 6. 12. 2019. godine (dalje: Izmene Zakona). Izmene Zakona stupile su na snagu 14. 12. 2019. godine, osim odredbi o novom načinu usklađivanja penzija (čl. 22. i 23. Izmena Zakona), koje se primenjuju počev od 1. januara 2020. godine. Razlozi za donošenje Izmena Zakona proizlaze iz potrebe daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru započete reforme ovog sistema 2002. godine. Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja jeste stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Novi način usklađivanja penzija Svakako da je nov način usklađivanja penzija jedna od najbitnijih novina utvrđena Izmenama Zakona. Prema izmenjenom članu 80. Zakona, penzija se, počev od penzije za mesec januar tekuće godi- ne, usklađuje u procentu koji predstavlja zbir: „polovine procenta promene potrošačkih cena i „polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa. Usklađivanje penzije na ovaj način vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o promeni prosečne zarade bez po- reza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Re- publike Srbije i promeni potrošačkih cena za period od dvanaest meseci, računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od dvanaest meseci koji prethodi navedenom periodu. Saglasno ovim novim odredbama, počev od penzije za mesec januar tekuće godine penzija se usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In