U „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Izmenjeno je, odnosno dopunjeno šest članova Zakona, a dodata su i još dva nova člana. Od ovih osam izvršenih izmena, sedam se primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2020. godine, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini, a izmene u vezi sa priznavanjem rashoda banaka u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2019. godine. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 5 AKTUELNA TEMA dr Marijana Žiravac mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica U „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Izmenjeno je, odnosno dopunjeno šest članova Zakona, a dodata su i još dva nova člana. Od ovih osam izvršenih izmena, sedam se primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2020. godine, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini, a izmene u vezi sa priznavanjem rashoda banaka u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2019. godine. Uvod Usvojene su sledeće izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001 … i 95/2018): XXpriznaje se rashod koji banka ima po osnovu umanjenja duga koji snosi, u skladu sa zakonom ko- jim je uređena konverzija kredita indeksiranih u švajcarskim francima (ovo je jedina usvojena izmena koja će se primenjivati već prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini); XXbanci se priznaje pravo na poreski kredit u propisanom procentu preostalog duga utvrđenog u skladu sa zakonom kojim je uređena konverzija kredita indeksiranih u švajcarskim francima; XXobveznici koji su osnovani u skladu sa propi- sima kojima se uređuju investicioni fondovi oslobađaju se od utvrđivanja kapitalnog dobitka po osnovu prodaje imovine iz člana 27. Zakona, a prihod koji ostvare od prodaje navedene imo- vine neće se uračunavati u osnovicu za porez na dobit pravnih lica; XXproširuje se pravo na poreski kredit iz člana 53a Zakona i na prihode koje domaće pravno lice ostvari u inostranstvu od usluga na koji je pla-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In