Законом о ревизији  („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018) уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица и лиценце за обављање ревизије, давање и одузимање дозволе за рад друштвима за ревизију и самосталним ревизорима, надзор над обављањем ревизије, Комора овлашћених ревизора, оснивање и надлежности Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије, међународна сарадња са надлежним телима у области надзора, као и друга питања у вези са ревизијом. Као и код Закона о рачуноводству, разлози за усвајање Измена Закона о ревизији садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, посебно у делу који се односи на забрану кривично осуђиваним правним и физичким лицима да буду оснивачи и власници друштава за ревизију. Ради спровођења ове обавезе, у члану 12. Закона о ревизији (у даљем тексту: Закон), који регулише оснивање и органе управљања друштва за ревизију, додат је нови став 2, према коме оснивач, односно власник друштва за ревизију не може бити: – правно лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, или – физичко лице које је правоснажно осуђивано за кривична дела против права по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансирања тероризма, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности. Ова нова законска одредба односи се на сва правна и физичка лица која су регистрована као оснивачи, односно власници друштава за ревизију, односно која ће бити регистрована као оснивачи, односно власници ових друштава, у смислу прибављања одговарајућих уверења о неосуђиваности за прописана кривична дела. Као што се види, поред већ постојећих забрана у Закону које се  односе на лиценциране овлашћене ревизоре и чланове органа управљања друштава за ревизију, у смислу да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In