Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 72/2019 od 7. 10. 2019. godine) utvrđeno je povećanje plata u javnom sektoru počev od isplate plata za novembar 2019. godine, tako da su u ovom tekstu navedeni osnovni elementi za obračun pomenutih povećanih plata po pojedinim delovima javnog sektora. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 257 ZARADE Mr Željko Albaneze Elementi obračuna plata zaposlenih u javnom sektoru – od plata za novembar 2019. godine Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu (objavljenim u „Službenom gla- sniku RS” br. 72/2019 od 7. 10. 2019. godine) utvrđeno je povećanje plata u jav- nom sektoru počev od isplate plata za novembar 2019. godine, tako da su u ovom tekstu navedeni osnovni elementi za obračun pomenutih povećanih plata po pojedinim delovima javnog sektora. Uvod Kao i prilikom obračuna u dosadašnjem delu godine, i pri obračunu plata za novembar 2019. godine treba imati u vidu sledeće parametre: 1) U primeni je iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za oba- vezno socijalno osiguranje u visini od 23.921,00 dinar („Sl. glasnik RS” broj 104/2018), koja važi do 31. 12. 2019. godine. 2) Do kraja 2019. godine važi najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa, koja iz- nosi 341.725,00 dinara („Sl. glasnik RS” broj 104/2018). 3) U primeni je iznos poreskog umanjenja na pla- te u visini od 15.300,00 dinara, koji će se prime- njivati na obračun svih primanja sa karakterom plate do 31. januara 2020. godine (to je prema sada važećim propisima, dok prema Predlogu izme- na i dopuna Zakona o porezu na dohodak građa- na poresko umanjenje treba da iznosi 16.300,00 dinara sa primenom od 1. januara 2020. godine). 4) Prilikom obračuna plata primenjuje se pore- ska stopa od 10%, a stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na plate iznose: Vrsta obaveze Na teret zaposlenog Na teret poslodavca Ukupno Ukupno 19,90% 17,15% 37,05% Za penzijsko i invalidsko osiguranje 14,00% 12,00% 26% Za zdravstveno osiguranje 5,15% 5,15% 10,30% Za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 0% 0,75% Napomena: Prema Predlogu izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigu- ranje, od 1. januara 2020. godine stopa dopri- nosa za PIO na teret poslodavca treba da iznosi 11,50%. S obzirom na to da neoporezovani deo plate




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In