Са новинама које је у начин вођења евиденције о ПДВ-у унео нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. гласник РС”, број 90/2017 – у даљем тексту: Правилник), јавност је упозната у броју 11/2017 овог часописа. Ипак, у циљу лакше и прецизније примене новина у пракси настојаће се да се кроз наредне бројева часописа детаљније и кроз примере појасни поступак попуњавања Прегледа обрачуна ПДВ-а у складу са ПДВ евиденцијом.

Вођење евиденције о ПДВ-у и подношење Прегледа обрачуна ПДВ-а уз ПППДВ пријаву почиње да се примењује од 1. ЈУЛА 2018. године, јер је на сајту Министарства финансија објављено одлагање примене кроз измену Закона о порезу на додату вредност.

Чланом 50а Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон) прописано је да је обвезник ПДВ-а дужан да, уз периодичну пореску пријаву (месечно или тромесечно), поднесе и Преглед обрачуна ПДВ-а (Образац ПОПДВПреглед обрачуна ПДВ-а за порески период од _____ до _____ 20__. године). У случају да то не учини, сматраће се да није поднео ни пореску пријаву.

Овде је важно напоменути и да Преглед обрачуна ПДВ-а не подноси порески дужник који није обвезник ПДВ-а.

Знамо да за сваку прописану евиденцију морају да се обезбеде подаци о:

1) броју и датуму издавања рачуна;

2) броју и датуму издавања примљеног рачуна;

3) износу накнаде, основице, односно вредности добара и услуга по врстама промета, и то:

– промет за који је прописано пореско ослобођење, са правом на одбитак претходног пореза,

– промет за који је прописано пореско ослобођење, без права на одбитак претходног пореза,

– промет који се опорезује по општој стопи ПДВ-а,

– промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ-а,

– промет који не подлеже ПДВ-у, у складу са чланом 6. Закона, и

– промет извршен ван Републике Србије (у складу са чл. 11. и 12.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме