Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Обавеза и начин спровођења пописа за правна лица регулисани су:

– Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон) и

– Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014 – у даљем тексту: Правилник о попису).

За организацију и правилност пописа одговоран је законски заступник правног лица, односно предузетник.

Уколико правно лице, односно предузетник не испуни обавезу спровођења годишњег пописа имовине и обавеза, за привредни преступ ће се казнити новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара правно лице и од 20.000 до 150.000 динара одговорно лице у правном лицу. За исте радње казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник.

Имовина и обавезе које су предмет годишњег пописа

Предмет годишњег пописа правних лица и предузетника јесте укупна имовина и обавезе, са стањем на дан 31. 12. 2017. године. Према члану 2. Правилника о попису, имовина која је предмет пописа обухвата:

– нематеријалну имовину,

– некретнине, постројења и опрему,

– инвестиционе некретнине,

– биолошка средства,

– залихе материјала, недовршене производње, готових производа и робе,

– стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља,

– финансијске пласмане и потраживања и

– готовинске еквиваленте и готовину.

Предмет пописа је укупна имовина која се налази у власништву правног лица, односно предузетника, без обзира на њену физичку локацију, а у овом прилогу ће бити наведено више детаља о припреми и самом поступку годишњег пописа.

Припремне радње за вршење годишњег пописа

Пре спровођења годишњег пописа потребно је предузети следеће припремне радње:

1) Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са главном књигом.

2) Сравњење документације са правним лицима код којих се налази имовина на чувању, обради, доради, закупу и др.

3) Усаглашавање међусобних потраживања и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме