Рачуноводствени третман трошкова камата уређен је на различит начин код правних лица, у зависности од тога коју рачуноводствену регулативу користе. Евидентирање трошкова дефинисано је: – Међународним рачуноводственим стандардом МРС 23 – Трошкови позајмљивања („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 23); – Одељком 25 – Трошкови позајмљивања Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица („Сл. гласник РС”, број 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП) и – Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро правна лица). Рачуноводствени третман камата у складу са рачуноводственом регулативом Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које правно лице има у вези са позајмљивањем средстава. МРС 23 прописује два начина признавања трошкова позајмљивања, и то: – трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се квалификује, који се укључују у набавну вредност/цену коштања тог средства, што значи да се они капитализују (тзв. капитализација трошкова) и – други трошкови позајмљивања који се признају као расход. Дакле, у складу са МРС 23, правно лице треба да капитализује трошкове позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се квалификује као део набавне вредности тог средства, док се други трошкови позајмљивања признају као расходи у периоду у ком су настали. За разлику од захтева МРС 23 који морају да примењују правна лица која примењују пуне МРС/МСФИ, правна лица која примењују МСФИ за МСП и Правилник за микро правна лица, немају могућност да капитализују трошкове камата и друге трошкове позајмљивања, већ се сви трошкови позајмљивања признају као расход у периоду у којем су настали. Директно приписиви трошкови позајмљивања (капитализација) Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In