Обвезником пореза на добит се, у складу са одредбом члана 1. ст. 3. Закона о порезу на добит правних лица, сматра и друго правно лице које није основано ради остваривања добити, већ је, у складу са Законом, основано ради постизања других циљева утврђених у његовим општим актима, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду – тзв. недобитна организација. Недобитним организацијама нарочито се сматрају: установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе; политичке и синдикалне организације; коморе; цркве и верске заједнице; удружења; фондације и задужбине. Да ли ће порески биланс друго правно лице поднети на обрасцу ПБ 1 или ПБН 1, зависи од тога на који начин саставља финансијски извештај, с обзиром на то да је прописима о рачуноводству одређено да се другим правним лицима сматрају правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења, и која се не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице, у делу обављања привредне или друге делатности у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности, као и друге организације уређене по основу учлањења). Дакле, друга правна лица, дефинисана прописима о рачуноводству, финансијске извештаје за 2017. годину састављају применом Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Сл. гласник РС”, број 137/2014) или Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Сл. гласник РС”, број 137/2014), због чега састављају ПБН 1. Међутим, ако се друга правна лица определе за примену МСФИ за МСП, за састављање финансијских извештаја за 2017. годину примењују Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In