Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu, što mu omogućuje preduzimanje većeg rizika u smislu kreditne sposobnosti potencijalnog klijenta. Procedura odobrenja finansiranja u slučaju finansijskog lizinga najčešće je kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Dodatnu prednost finansijskog lizinga predstavljaju povoljniji uslovi koje primalac lizinga dobija na osnovu saradnje sa isporučiocem predmeta lizinga i prometa koji isporučilac ostvaruje preko njega. Pored toga, davalac i primalac lizinga mogu da, u sklopu ovog aranžmana, ugovore i usluge održavanja, servisiranja, zamene delova, tehničko-tehnološkog unapređenja, obučavanja osoblja primaoca lizinga za korišćenje predmeta lizinga i sl. View Fullscreen 68 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Uvod U razmatranju problematike sticanja nefinansijske imovine putem finansijskog lizinga kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan za budžetski sistem neophodno je imati u vidu zakonske propise koji regulišu ovu materiju: ● Zakon o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakoni), ● Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 31/2019), ● Zakon o budžetu Republike Srbije za godinu za koju se donosi, ● odluke o budžetu lokalnih organa uprave za godinu za koju se donose, ● finansijski planovi direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava za godinu za koju se donose, ● finansijski planovi korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za godinu za koju se donose. Mr Jovan Čanak Finansijski lizing kao oblik sticanja nefinansijske imovine kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan za budžetski sistem Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansira- nja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu, što mu omogućuje predu- zimanje većeg rizika u smislu kreditne sposobnosti potencijalnog klijenta. Procedura odobrenja finansiranja u slučaju finansijskog lizinga najčešće je kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Dodatnu prednost finansijskog lizinga predstavljaju povoljniji uslovi koje primalac lizinga dobija na osnovu saradnje sa isporučiocem predmeta lizinga i prometa koji isporučilac ostvaruje preko njega. Pored toga, davalac i primalac lizinga mogu da, u sklopu ovog aranžmana, ugovore i usluge održavanja, servisiranja, zamene delova, tehničko-tehnološkog unapređenja, obučavanja osoblja prima- oca lizinga za korišćenje predmeta lizinga i sl. Ugovor o finansijskom lizingu zaključuje se, shodno članu 6. Zakona o finansijskom lizingu, između davaoca lizinga i primaoca lizinga, kojim se davalac lizinga obavezuje da na primaoca li- zinga prenese ovlašćenje držanja i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In