Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) uređuje se planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta lokalne vlasti. Postupak pripreme i donošenja budžeta izvršava se prema budžetskom kalendaru budžeta lokalne vlasti, koji je utvrđen u članu 31. stav 1. tačka 2) Zakona o budžetskom sistemu, i to: – 1. avgust – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Uputstvo za pripremu Nacrta budžeta lokalne vlasti; – 1. septembar – direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju Predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, koji sadrži Izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 75 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Postupak pripreme i donošenje budžeta izvršava se prema budžetskom kalendaru. Budžet se sastoji iz opšteg dela, posebnog dela i obrazloženja. Opšti deo budžeta obuhvata: 1) račun prihoda i rashoda i neto nabavku nefinansijske imovine (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine); budžetski suficit odnosno deficit; 2) ukupni fiskalni suficit, odnosno ukupni fiskalni deficit; 3) račun finansiranja, odnosno predlog za korišćenje suficita, a u slučaju deficita – izvore za njegovo finansiranje iskazane i kvantifikovane pojedinačno po vrstama izvora; 4) pregled očekivanih sredstava iz finansijske pomoći Evropske unije; 5) procenu neophodnih finansijskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije; 6) procenu ukupnog novog zaduženja, odnosno razduženja Republike Srbije u toku budžetske godine; 7) procenu ukupnog iznosa novih garancija Republike Srbije tokom budžetske godine; 8) pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine; 9) stalnu i tekuću budžetsku rezervu. Poseban deo budžeta iskazuje finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava prema principu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Finansijski planovi uključuju rashode i izdatke direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa ekonomskom, funkcionalnom, programskom i klasifikacijom prema izvorima finansiranja. Obrazloženje budžeta sadrži: 1. obrazloženje opšteg dela budžeta i 2. programske informacije. Programske informacije sadrže opise programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići u srednjoročnom periodu sprovođenjem programa, programskih aktivnosti i projekata, kao i pokazatelje učinka za praćenje postizanja navedenih ciljeva. Neki od definisanih ciljeva, odnosno pokazatelja učinka programa, programske aktivnosti ili projekta predstavljaju rodno odgovorne ciljeve, odnosno rodne pokazatelje kojima se prikazuju i prate planirani doprinosi programa, programske aktivnosti ili projekta ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Priprema budžeta
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In