Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o budžetu i drugim propisima i podzakonskim aktima. U ovom tekstu ukratko će biti predstavlje- ni podzakonski akti kojima su uređeni standardi i kriterijumi za finansiranje škola, sa primerima knjiženja i kratkim osvrtom na propisani kontni plan i sadržaj konta propisan Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, imajući u vidu učestale nepravilnosti koje nastaju prilikom knjiženja poslovnih promena. S obzirom na to da su škole u Srbiji razvile visok stepen zavisnosti od privatnog ulaganja, pri čemu znatan udeo potiče od dohotka koji same škole ostvaruju kroz ekonomske aktivnosti, kao što je na primer davanje školskih objekata u zakup, u ovom tekstu osvrnućemo se na zakonom propisane postupke i procedure koje su škole u obavezi da sprovode ukoliko žele da oba- vljaju proširenu delatnost. Na samom kraju biće predočene najčešće nepravilnosti koje su uočene u postupku inspekcijske kontrole. View Fullscreen Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija BUDŽETSKI KORISNICI Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu obavljanja proširene delatnosti Uvod Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o budžetu i drugim propisima i podzakonskimaktima. U ovom tekstu ukratko će biti predstavljeni podzakonski akti kojima su uređeni standardi ikriterijumi za finansiranje škola, sa primerima knjiženja i kratkim osvrtom na propisani kontni plan i sadržaj konta propisan Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, imajući u vidu učestale nepravilnosti koje nastaju prilikom knjiženja poslovnih promena. S obzirom na to da su škole u Srbiji razvile visok stepen zavisnosti od privatnog ulaganja, pri čemu znatan udeo potiče od dohotka koji same škole ostvaruju kroz ekonomske aktivnosti, kao što je na primer davanje školskih objekata u zakup, u ovom tekstu osvrnućemo se na zakonom propisane postupke i procedure koje su škole u obavezi da sprovode ukoliko žele da obavljaju proširenu delatnost. Na samom kraju biće predočene najčešće nepravilnosti koje su uočene u postupku inspekcijske kontrole. 1 Sis obrazovanja – izvori sredstava Sredstva za finansiranje delatnosti škola obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Škole mogu da ostvare i sopstvene prihode po osnovu proširene delatnosti, kao i druge prihode
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In