Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj de- latnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksi ponekad pretplatnici postavljaju pitanja u vezi sa obavezom škola koje imaju školske biblioteke da li treba da vrše reviziju bibliotečko-informa- cione građe, kako internim aktom treba da urede popis knjiga u biblioteci prema Uredbi o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 101/2005 – dalje: Uredba), da li treba da utvrde rok popisa fotosa, filmova, arhivske građe na rok duži od godine dana itd. Sve ove nedoumice proizlaze iz osnovnog pitanja da li su školske biblioteke dužne da vrše reviziju bibliotečke građe. U tom smislu u nastavku ćemo najpre da se osvrnemo na zakonsku regulativu koja uređuje po- pis knjiga i časopisa u bibliotekama u skladu sa propisima Uredbe o budžetskom računovodstvu, a nakon toga prokomentarisaćemo odredbe Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti i njegove podzakonske akte koji uređuju obradu, reviziju i otpis bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenje evidencije o tome. View Fullscreen 144 BUDŽETSKI KORISNICI mr Jovan Čanak Revizija i otpis bibliotečke građe i izvora u školskim bibliotekama Uvod 1 U Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksiponekad pretplatnici postavljaju pitanja u vezi saobavezom škola koje imaju školske biblioteke da li treba da vrše reviziju bibliotečko-informacione građe, kako internim aktom treba da urede popis knjiga u biblioteci prema Uredbi o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 101/2005 – dalje: Uredb a ), da li treba da utvrde rok popisa fotosa, filmova, arhivske građe na rok duži od godine dana itd. Sve ove nedoumice proizlaze iz osnovnog pitanja da li su školske biblioteke dužne da vrše reviziju bibliotečke građe. U tom smislu u nastavku ćemo najpre da se osvrnemo na zakonsku regulativu koja uređuje popis knjiga i časopisa u bibliotekama u skladu sa propisima Uredbe o budžetskom računovodstvu, a nakon toga prokomentarisaćemo odredbe Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti i njegove podzakonske akte koji uređuju obradu, reviziju i otpis bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenje evidencije o tome. POSLOVNI SAVETNIK ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI ● poslovnisavetnik.net U skladu sa članom 18. st. 3. Uredbe propisuje se, kao izuzetak od st. 2. ovog člana (usklađivanje stanja imovine i obaveza sa stvarnim stanjem uređuje se popisom), da internim opštim aktom može da se predvidi i duži period za obavljanje popisa knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In