Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će ostvariti ciljeve. Finansijsko upravljanje i kontrola osmišljeni su prvenstveno kako bi se obezbedila usaglašenost za zakonskim zahtevima, promovisao koncept „vrednost za novac”, kao i visoki standardi korporativnog upravljanja i adekvatnog ponašanja, ali i kako bi se osigurala stvarna odgovornost i dobri sistemi interne kontrole. View Fullscreen 124 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor FUK i upravljanje rizikom kod korisnika javnih sredstava Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razum- no uveravanje da će ostvariti ciljeve. Finansijsko upravljanje i kontrola osmišljeni su prvenstveno kako bi se obezbedila usaglašenost za zakon- skim zahtevima, promovisao koncept „vrednost za novac”, kao i visoki stan- dardi korporativnog upravljanja i adekvatnog ponašanja, ali i kako bi se osigurala stvarna odgovornost i dobri sistemi interne kontrole. Uvod Članom 2. Zakona o budžetskom sistemu de- finisani su korisnici javnih sredstava, i to direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od stra- ne tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima di- rektnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u Upravnom od- boru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agenci- je i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama. Šta je finansijsko upravljanje i kontrola? Finansijsko upravljanje i kontrola predsta- vlja sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja, održava i redovno ažurira ru- kovodilac korisnika javnih sredstava, kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, kroz: 1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima; 2) potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja; 3) dobro finansijsko upravljanje; 4) zaštitu sredstava i podataka (informacija). Kontrola obuhvata pisane politike i procedure i njihovu primenu, pri čemu su one us- postavljene kako bi pružile razumno uveravanje da su rizici za postizanje ciljeva ograničeni na prihvatljiv
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In