Obračun i naplata poreza na imovinu u isključivoj je nadležnosti lokalnih samouprava – opština i gradova. Zato su pripreme za utvrđivanje politike sprovođenja oporezivanja imovine na lokalnom nivou za 2020. godinu od značaja kako za same lokalne samouprave tako i za poreske obveznike. Jedinice lokalne samouprave imaju rok do 30. novembra 2019. godine da donesu i objave ta akta. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 141 POREZI Mr Željko Albaneze Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu – akti jedinica lokalne samouprave donose se do 30. novembra 2019. godine Obračun i naplata poreza na imovinu u isključivoj je nadležnosti lokalnih samouprava – opština i gradova. Zato su pripreme za utvrđivanje politike sprovođenja oporezivanja imovine na lokalnom nivou za 2020. godinu od zna- čaja kako za same lokalne samouprave tako i za poreske obveznike. Jedinice lokalne samouprave imaju rok do 30. novembra 2019. godine da donesu i objave ta akta. Uvod Zakonom o porezima na imovinu („Sl. gla- sniku RS”, br. 26/2001… i 99/2018 – Odluka US RS – dalje: Zakon) jedinice lokalne samoupra- ve obavezne su, odnosno ovlašćene da donesu Zakonom utvrđena akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu i za 2020. godinu. Jedinice lokalne samouprave imaju rok do 30. novembra 2019. godine da donesu i objave ta akta. Pravni osnov za ovlašćenja i obaveznost je- dinica lokalne samouprave za donošenje akata za utvrđivanje poreza na imovinu sadrži pre svega samostalni član 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 47/2013), koji propisuje da su je- dinice lokalne samouprave dužne da najkasnije do 30. novembra 2019. godine za potrebe utvrđi- vanja poreza na imovinu za 2020. godinu donesu i objave: ● odluku o stopama poreza na imovinu; ● odluku kojom su odredile zone, sa naznakom zone koja se smatra najopremljenijom zonom na svojoj teritoriji; ● akt kojim su utvrdile prosečne cene odgova- rajućih nepokretnosti po zonama i ● akt o koeficijentima za nepokretnosti u zo- nama. Navedeni akti se objavljuju: 1) onako kako se objavljuju opšti akti te jedini- ce lokalne samouprave (na primer, u službenom glasilu lokalne samouprave), 2) na internet strani jedinice lokalne samou- prave. Važno je podsetiti da je, shodno članu 8. Za- kona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – dr. zakon i 95/2018), skupština jedi- nice lokalne samouprave ovlašćena da utvrđuje visinu stope poreza na imovinu do visine naj- više
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In