U „Službenom glasniku RS” br. 73/2019 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, kada Zakon stupa na snagu, osim odredaba koje se odnose na obavezu izdavanja elektronske fakture (primenjuju se od 1. 1. 2022. godine), zatim na uslove za primenu zakonom propisanih izuzetaka na mikro i mala pravna lica, strukture redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, nove rokove za dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje, propisanu dokumentaciju koja se dostavlja uz te izveštaje, uslove za zamenu objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije i novine u objavljivanju, sadržini i vođenju Registra finansijskih izveštaja, naknada i uslova za korišćenje podataka iz tog registra, koje se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7 AKTUELNA TEMA Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Usvojen je novi Zakon o računovodstvu U „Službenom glasniku RS” br. 73/2019 objavljen je novi Zakon o računovod- stvu. Odredbe navedenog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, kada Zakon stupa na snagu, osim odredaba koje se odnose na obavezu izdavanja elektronske fakture (primenjuju se od 1. 1. 2022. godine), zatim na uslove za primenu zakonom propisanih izuzetaka na mikro i mala pravna lica, struk- ture redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, nove rokove za dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje, propisanu dokumentaciju koja se dostavlja uz te izveštaje, uslove za zamenu objavljenih finansijskih izve- štaja i dokumentacije i novine u objavljivanju, sadržini i vođenju Registra finansijskih izveštaja, naknada i uslova za korišćenje podataka iz tog regi- stra, koje se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. Uvod Kako se navodi u obrazloženju predlaga- ča zakona, krajnji cilj donošenja novog Zakona o računovodstvu (dalje: ZOR) jeste podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji i usklađivanje sa najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti. Pri izra- di Predloga zakona poštovano je pravilo da se isti donosi pre svega zbog neophodnosti uskla- đivanja sa relevantnim Direktivama EU i ako se tim izmenama poboljšava kvalitet korpora- tivnog finansijskog izveštavanja i ne uvećavaju troškovi finansijskog izveštavanja obveznika primene ovog zakona, sem ukoliko je to nužno. S obzirom na to da uređivanje materije kor- porativnog računovodstva podrazumeva pro- pisivanje jasnih i transparentnih pravila i procedura koje moraju da budu usaglašene sa za- htevima relevantnih direktiva EU, kao i prava i obaveza pravnih lica u vezi sa korporativnim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.