Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju garantne šeme kao meru podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba), koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 57/2020 od 16. 4. 2020. godine, kada je i stupila na snagu. Njom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije u skladu sa garantnom šemom definisanom ovom uredbom, zatim kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, kao i izveštavanje i druga pitanja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a u cilju povećanja likvidnosti privrednih subjekata. View Fullscreen 30 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Redakcija Garantna šema kao mera podrške privredi Uvod Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvr- đivanju garantne šeme kao meru podrške privre- di za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba), koja je objavljena u „Službenom glasni- ku RS” br. 57/2020 od 16. 4. 2020. godine, kada je i stupila na snagu. Njom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije u skladu sa garantnom šemom definisanom ovom uredbom, zatim kri- terijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, kao i izveštavanje i druga pita- nja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19 iza- zvane virusom SARS-CoV-2, a u cilju povećanja li- kvidnosti privrednih subjekata. Garantna šema predstavlja meru podrške pri- vredi putem portfolio-garancija za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u postupku i na način defi- nisan ovom uredbom. U skladu sa članom 3. Uredbe Republika Sr- bija preuzima obavezu da, kao garant, izmiri po- traživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje li- ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 31 AKTUELNA TEMA kvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede, u cilju ublažavanja negativnih ekonom- skih i finansijskih posledica pandemije bole- sti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u skladu sa ovom uredbom i ugovorom o garantovanju koji će biti zaključen između Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka u skladu sa ovom uredbom. Garancija se izdaje u korist banaka, i to kao bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Maksimalni iznos garancije na nivou osiguranog portfolija iznosi 480.000.000. Republika Srbija se obavezuje da će
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In