Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Два главна задатка пописа су утврђивање недокументованих пословних промена и контрола рада лица којима су поверени послови руковођења одређеном имовином.

Законски оквир вршења пописа

Обавеза и начин спровођења пописа регулисани су:

– Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 – у даљем тексту: Закон) и

– Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014 – у даљем тексту: Правилник).

За организацију и правилност пописа одговоран је законски заступник правног лица, односно предузетник.

Уколико правно лице, односно предузетник не испуни обавезу спровођења годишњег пописа имовине и обавеза, новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице и од 20.000 до 150.000 динара одговорно лице у правном лицу. За исте радње казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник.

Спровођење годишњег пописа

Чланови Пописне комисије приликом обављања пописа предузимају следеће радње:

– утврђују стварно стање имовине мерењем, бројањем, проценом и сличним поступцима и уносе податке у натуралном облику у пописне листе;

– утврђују промене на пописаној имовини које су настале између датума пописа и дана биланса стања и своде на стање на дан 31. 12. године за коју се врши попис, на основу веродостојне рачуноводствене документације;

– уносе књиговодствене податке у пописне листе;

– утврђују разлике између стања утврђеног пописом и стања по пословним књигама;

– уносе цене на основу којих утврђују вредност пописане имовине;

– испитују узроке евентуалних одступања између стварног и књиговодственог стања и

– састављају извештај о извршеном попису.

Утврђивање разлика и вредносно обрачунавање после натуралног пописа могу да се врше и на рачунару, уз штампање пописних листа које потписују чланови комисија за попис, односно лице задужено за попис код микро правних лица и предузетника.

Крајњи рок за предају извештаја о редовном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме