Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Два главна задатка пописа су утврђивање недокументованих пословних промена и контрола рада лица којима су поверени послови руковођења одређеном имовином. Законски оквир вршења пописа Обавеза и начин спровођења пописа регулисани су: – Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 – у даљем тексту: Закон) и – Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014 – у даљем тексту: Правилник). За организацију и правилност пописа одговоран је законски заступник правног лица, односно предузетник. Уколико правно лице, односно предузетник не испуни обавезу спровођења годишњег пописа имовине и обавеза, новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице и од 20.000 до 150.000 динара одговорно лице у правном лицу. За исте радње казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник. Спровођење годишњег пописа Чланови Пописне комисије приликом обављања пописа предузимају следеће радње: – утврђују стварно стање имовине мерењем, бројањем, проценом и сличним поступцима и уносе податке у натуралном облику у пописне листе; – утврђују промене на пописаној имовини које су настале између датума пописа и дана биланса стања и своде на стање на дан 31. 12. године за коју се врши попис, на основу веродостојне рачуноводствене документације; – уносе књиговодствене податке у пописне листе; – утврђују разлике између стања утврђеног пописом и стања по пословним књигама; – уносе цене на основу којих утврђују вредност пописане имовине; – испитују узроке евентуалних одступања између стварног и књиговодственог стања и – састављају извештај о извршеном попису. Утврђивање разлика и вредносно обрачунавање после натуралног пописа могу да се врше и на рачунару, уз штампање пописних листа које потписују чланови комисија за попис, односно лице задужено за попис


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In