Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih poslovnih promena i kontrola rada lica kojima su povereni poslovi rukovođenja određenom imovinom. Zakonski okvir vršenja popisa Obaveza i način sprovođenja popisa regulisani su: – Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon) i – Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik). Za organizaciju i pravilnost popisa odgovoran je zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik. Ukoliko pravno lice, odnosno preduzetnik ne ispuni obavezu sprovođenja godišnjeg popisa imovine i obaveza, novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice i od 20.000 do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu. Za iste radnje kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik. Sprovođenje godišnjeg popisa Članovi Popisne komisije prilikom obavljanja popisa preduzimaju sledeće radnje: – utvrđuju stvarno stanje imovine merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima i unose podatke u naturalnom obliku u popisne liste; – utvrđuju promene na popisanoj imovini koje su nastale između datuma popisa i dana bilansa stanja i svode na stanje na dan 31. 12. godine za koju se vrši popis, na osnovu verodostojne računovodstvene dokumentacije; – unose knjigovodstvene podatke u popisne liste; – utvrđuju razlike između stanja utvrđenog popisom i stanja po poslovnim knjigama; – unose cene na osnovu kojih utvrđuju vrednost popisane imovine; – ispituju uzroke eventualnih odstupanja između stvarnog i knjigovodstvenog stanja i – sastavljaju izveštaj o izvršenom popisu. Utvrđivanje razlika i vrednosno obračunavanje posle naturalnog popisa mogu da se vrše i na računaru, uz štampanje popisnih lista koje potpisuju članovi komisija za popis, odnosno lice zaduženo za popis kod mikro pravnih lica i preduzetnika. Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu i donošenje Odluke o usvajanju popisa za 2018. godinu jeste 29. januar 2019. godine. Imovina i obaveze koje su predmet godišnjeg popisa Predmet godišnjeg popisa pravnih lica i preduzetnika je ukupna imovina i obaveze sa stanjem na dan 31. 12. godine za koju se vrši popis. Prema članu 2. Pravilnika, imovina koja je predmet popisa obuhvata: – nematerijalnu imovinu, – nekretnine, postrojenja i opremu, – investicione nekretnine, – biološka sredstva, – zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, – stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In