Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona), koji je stupio na snagu 28. aprila 2018. godine, pored ostalog, stvoreni su i uslovi za doslednu primenu Programa transformacije Poreske uprave za period 2015–2020. godine, kao i Akcionog plana Programa transformacije Poreske uprave za period 2018–2023. godine. Konkretno, od 1. januara 2019. godine Izmene Zakona odnose se na: – preuzimanje nadležnosti Narodne banke Srbije u menjačkim i deviznim poslovima; – poslove poreske kontrole, odnosno poslove pružanja poreskih usluga; – usklađivanje rada jedinica lokalne samouprave (uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, povezivanje JLS-a sa Jedinstvenim informacionim sistemom lokalnih poreskih administracija). Podsetnik na to šta znače navedene novine: Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i poslova deviznog poslovanja, kao i drugih poslova koji su, prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), u nadležnosti Ministarstva finansija – Poreske uprave. S tim u vezi iz ZPPPA-a brisane su odredbe čl. od 129g do 129l, zatim odredbe član 160, koje su se odnosile na menjačke poslove i devizno poslovanje, kao i član 181a ZPPPA-a jer su njime bili propisani prekršaji u oblasti menjačkih poslova. Pružanje poreskih usluga i poreska kontrola – u ovom delu ZPPPA donosi novine jer je čl. od 117. do 117g ZPPPA-a ustanovljena nova funkcija Poreske uprave – pružanje poreskih usluga, ali joj je omogućeno i otkrivanje poreskih krivičnih dela. Prema zakonskom rešenju od 1. 1. 2019. g. Poreska uprava obavlja pružanje poreskih usluga poreskim obveznicima, pod kojima se, shodno odredbama čl. od 117a do 117v ZPPPA-a, podrazumeva: – pružanje pravne pomoći poreskom obvezniku u vezi sa njegovim pravima i obavezama koje propisuje Zakon; – primanje zahteva za priznavanje prava ili drugo postupanje u poreskoupravnoj stvari; – pružanje pravne pomoći pri popunjavanju poreskih prijava i sastavljanju zahteva, kao i pružanje druge pravne pomoći od značaja za poštovanje poreskih propisa; – obaveštavanje podnosioca zahteva koje su radnje preduzete u poreskom postupku i donetim poreskoupravnim aktima; – prijem, obradu i evidentiranje poreskih prijava. Poreska uprava pruža poreske usluge na jedinstvenom poreskom mestu, koje je posebno obeleženo i uspostavljeno u skladu sa unutrašnjom organizacijom Poreske uprave, što ne utiče na mesnu nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave. Obrada poreske
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In