Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 86/2019), između ostalog, umanjena je i stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja se obračunava na zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa. Zbog toga se menjaju i koeficijenti koji se koriste za obračun primanja po tim ugovorima. View Fullscreen Mr Željko Albaneze Inovirane formule za obračun primanja po ugovorima van radnog odnosa – od 1. januara 2020. godine zbog smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 86/2019), između ostalog, umanjena je i stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja se obračunava na zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa. Zbog toga se menjaju i koeficijenti koji se koriste za obračun primanja po tim ugovorima. Uvod Inoviranim odredbama člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon o doprinosima) stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi od 1. 1. 2020. godine jesu: 1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 26% 25,5%; 2) za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3%; 3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 0,75%. Kao što se vidi, stopa doprinosa za penzij- sko i invalidsko osiguranje (dalje: doprinos za ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 193 ZARADE PIO) smanjena je za 0,5%, što znači da se ukupna stopa ovog doprinosa sa 26% smanjuje na 25,5%. Zbirna stopa doprinosa za PIO od 25,5% prime- njuje se pre svega na primanja po ugovornom obavljanju poslova van radnog odnosa, kao i na neka druga primanja, pa se od 1. januara 2020. godine menja poresko opterećenje za pomenuta prima- nja, a time i formule kojima se ugovoreni neto iznosi naknada prevode u bruto iznos. Oporezivanje prihoda od autorskih prava Na naknadu koja se ostvaruje od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine od 1. januara 2020. godine plaćaju se sledeće fiskal- ne obaveze: 1) porez na lična primanja po stopi od 20%; 2) doprinos za PIO na teret izvršioca poslova po stopi od 25,5% na osnovicu na koju se plaća po- rez na dohodak građana (oporeziv prihod); 3) doprinos za zdravstveno osiguranje na teret izvršioca po stopi
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In