U ovom članku predstavljena je metodologija obračuna zarada u realnom sektoru, odnosno plata u javnom sektoru u 2020. godini, sa stanovišta poreskih propisa inoviranih poslednjim promenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljenih u „Službenom glasniku RS” broj 86/2019. od 6. 12. 2019. godine). View Fullscreen 168 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Obračun zarada i plata zaposlenih u 2020. godini U ovom članku predstavljena je metodologija obračuna zarada u realnom sektoru, odnosno plata u javnom sektoru u 2020. godini, sa stanovišta poreskih propisa inoviranih poslednjim promenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljenih u „Službenom glasniku RS” broj 86/2019. od 6. 12. 2019. godine). Neoporezivi iznos za zarade/plate u 2020. godini Prema inoviranom članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001 … i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu), od 1. janu- ara 2020. godine i cele 2020. godine osnovicu poreza na zarade čini zarada umanjena za iznos od 16.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom (umesto dosadašnjih 15.300 dinara). FNaglašavamo da se ovaj neoporezivi iznos primenjuje od 1. januara, dakle na sve isplate zarada od tog datuma, bez obzira na mesec na koji se odnose. U toku 2020. godine važiće i dalje poreska stopa na zarade od 10%. Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade/plate u 2020. godini Prema inoviranim odredbama člana 44. Zako- na o doprinosima za obavezno socijalno osigu- ranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 86/2019 – dalje: Zakon o doprinosima), stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obave- zno socijalno osiguranje od 1. januara 2020. godi- ne na zarade/plate i naknade zarade/plate: XXzaposlenih, XXizabranih, imenovanih i postavljenih lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate, XXlica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge, osim lica do navršenih dvadeset šest godina života ako su na školovanju, XXlica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom i XXlica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje, iznose: Vrsta doprinosa Na teret zaposlenog Na teret poslodavca Ukupno Ukupno 19,90% 16,65% 36,55% Za penzijsko i invalidsko osiguranje 14,00% 11,50% 25,50% Za zdravstveno osiguranje 5,15% 5,15% 10,30% Za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 0% 0,75% Stope doprinosa obračunavaju se dva puta: jednom na bruto
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In