Prilikom sastavljanja završnog računa od velikog je značaja da se u skladu sa pozitivnim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu godinu radi pravilnog iskazivanja poslovnog rezultata. Kad se uzme u obzir poreski aspekt PDV-a, često se javlja dilema u vezi sa tim kako da se pravilno postupi sa računima koji su prispeli u januaru ili februaru nove godine, a odnose se na prethodnu godinu. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 227 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Iskazivanje PDV-a za promet koji se odnosi na kraj 2019. godine, za koji su fakture primljene u 2020. godini Prilikom sastavljanja završnog računa od velikog je značaja da se u skladu sa pozitivnim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu godinu radi pravilnog iskazivanja poslovnog rezultata. Kad se uzme u obzir poreski aspekt PDV-a, često se javlja dilema u vezi sa tim kako da se pravilno postupi sa računima koji su prispeli u januaru ili februaru nove godine, a odnose se na prethodnu godinu. Uvod Datum 31. decembar 2019. godine predstavlja datum kada se vrše sva zaključna knjiženja na ra- čunima glavne knjige, na osnovu kojih se utvrđuje rezultat poslovanja za 2019. godinu i stanje na računima aktive i pasive na taj dan, koje se pre- nosi kao početno stanje za 2020. godinu. Prihodi i rashodi koji su nastali po osno- vu prometa u toku 2019. godine, bez obzira na to što su fakture, odnosno računi prispeli nakon dostavljanja Poreske prijave poreza na dodatu vrednost (dalje: PPPDV prijava), u januaru 2020. godine knjiže se sa datumom 31. decembar 2019. godine, dok se obaveza za PDV ili prethodni PDV iskazuje u narednom obračunskom periodu. Ovo se takođe odnosi i na manjkove dobara po godišnjem popisu i obavezu plaćanja PDV-a po tom osnovu. Računi za promet koji je izvršen u decembru Računi koji se odnose na poslovanje u toku 2019. godine, npr. računi za električnu energi- ju, telefon, vodu i sl., koji su prispeli u toku januara 2020. godine, bez obzira na to što neki od njih nose datum izdavanja, primera radi 3. 1. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 228 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI 2020. godine, knjiže se sa datumom 31. 12. 2019. godine, a pravo na prethodni PDV po tom osnovu ostvaruje se u 2020. godini. Pravo na odbitak prethodnog poreza zbog toga se ne gubi, nego se samo ostvaruje u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In