Vršenje građevinske delatnosti regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon). Počev od 15. oktobra 2015. godine, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a ima primalac predmetnog dobra, odnosno usluge, kao poreski dužnik, u slučaju prometa između: – dva obveznika PDV-a; – obveznika PDV-a koji vrši predmetni promet i lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u, nezavisno od toga da li je lice iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u obveznik PDV-a ili nije. Izuzetno od navedenog, ako je za oporezivi promet dobara i usluga izvršeno avansno plaćanje zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine, a promet se vrši od 15. oktobra 2015. godine, što znači da iznos avansnih sredstava (plaćenih zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine) predstavlja naknadu ili deo naknade za promet koji se vrši od 15. oktobra 2015. godine, za navedeni promet dobara i usluga poreski dužnik određuje se u skladu sa članom 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14). Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, koji vrši obveznik PDV-a licu koje nije obveznik PDV-a (sa izuzetkom lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u), poreski dužnik je obveznik PDV-a koji vrši taj promet. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 235 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz ugla Zakona o PDV-u Vršenje građevinske delatnosti regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon). Počev od 15. oktobra 2015. godine, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In