Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o PDV-u, obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period 2019. godine iskažu ispravku srazmernog odbitka prethodnog poreza, utvrde PDV obavezu na nedozvoljeni rashod i manjak i da obaveste nadležni poreski organ o prihodima lica, u skladu sa članom 51a. Zakona. U članku su data objašnjenja navedenih obaveza obveznika, osim za utvrđivanje nedozvoljenog rashoda i manjka, u vezi sa kojim je u ovom broju objavljen poseban članak. View Fullscreen 222 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Redakcija Podsetnik na obaveze obveznika PDV-a na kraju 2019. godine Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o PDV-u, obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period 2019. godine iskažu ispravku srazmernog odbitka prethodnog poreza, utvrde PDV obavezu na nedozvoljeni rashod i manjak i da obaveste nadležni poreski organ o prihodima lica, u skladu sa članom 51a Zakona. U članku su data objašnjenja navedenih obaveza obveznika, osim za utvrđiva- nje nedozvoljenog rashoda i manjka, u vezi sa kojim je u ovom broju objavljen poseban članak. Ispravka srazmernog poreskog odbitka Odredbom člana 30. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 72/2019 – dalje: Zakon) propisano je da je obve- znik PDV-a dužan da u poslednjem poreskom pe- riodu, odnosno u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine izvrši ispravku srazmer- nog poreskog odbitka primenom procenta sra- zmernog poreskog odbitka na iznos prethodnog poreza iz svih poreskih perioda u kalendarskoj godini (perioda u kojima je utvrđivao srazmer- ni odbitak PDV-a). Poslednji poreski period podrazumeva poreski period u kome je obveznik prestao da posluje ili u kome je prestao da bude PDV ob- veznik zbog izlaska iz sistema PDV-a, a kada je u pitanju poslednji poreski period kalen- darske godine, to je za mesečne obveznike de- cembar, a za tromesečne – poslednji kvartal 2019. godine. Prema navedenoj zakonskoj odredbi, obve- znici PDV-a koji su tokom godine primenjivali srazmerni odbitak PDV-a (u jednom ili u više poreskih perioda) dužni su da pri utvrđivanju poreske obaveze za poslednji poreski period kalendarske godine izvrše ispravku srazmer- nog poreskog odbitka. Način utvrđivanja isprav- ke srazmernog poreskog odbitka propisan je čl. 4. i 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja i isprav- ke srazmernog poreskog odbitka („Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 – dalje: Pravilnik o srazmernom odbitku), odnosno ispravka se vrši primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na uku-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In