U praksi se pojavio problem isplate uvećanja koeficijenta po navedenom osnovu, što je u nastavku teksta i razmotreno. View Fullscreen 278 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Dragana Vajović, dipl. pravnik Isplata dodatka vaspitaču za rad sa decom sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda U praksi se pojavio problem isplate uvećanja koeficijenta po navedenom osnovu, što je u nastavku teksta i razmotreno. Uredbom o koeficijentima za isplatu i obra- čun plata zaposlenih u javnim službama (dalje: Uredba), koja je doneta na osnovu Zakona o pla- tama u državnim organima i javnim službama, predviđena je isplata uvećanja koeficijenta u iznosu od 3% po detetu onom vaspitaču koji u vaspitnoj grupi ima decu sa smetnjama u razvoju, shodno odredbama člana 3. stav 1. tačka 4a) pod- tačka (2). U praksi se pojavio problem isplate uvećanja koeficijenta po navedenom osnovu iz sledećih razloga, odnosno uz sledeća obrazloženja: XXOd 1. 1. 2016. godine finansiranje ustanova vrši se iz budžeta Grada Beograda, pa predškol- ske ustanove nemaju više sopstvenih sredstava kako bi pozitivno odgovorile na zahtev vaspi- tača u vezi sa odobrenjem sredstava za koefici- jent od 3% po detetu u skladu sa Uredbom. Iz tog razloga takvi zahtevi prosleđuju se na odluku Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu. XXUkoliko dete koje ima smetnje u razvoju ima ličnog pratioca, vaspitač na osnovu dogovore- nog plana individualizacije sugeriše način na koji će lični pratilac deteta doprineti op- timalnom uključivanju deteta u vaspitnoobra- zovni proces, odnosno da lični pratilac (ili pedagoški asistent) tada sprovodi vaspitnoo- brazovni rad. XXU slučaju u kom dete ima ličnog pratioca koji obavlja poslove vaspitnoobrazovnog rada nema ni složenosti posla u odnosu na osnovni posao vaspitača, pa samim tim ni osnova za uvećanje ko- eficijenta vaspitaču shodno Uredbi. Osim toga, na osnovu Zakona o platama u državnim organi- ma i javnim službama definisano je da koefici- jent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu, što se odnosi i na uvećanje koeficijenta. XXI najzad, na osnovu odredaba člana 4. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stal- nih primanja kod korisnika javnih sredstava ništave su odredbe opšteg ili pojedinačnog akta (osim pojedinačnog akta kojim se plata po- većava po osnovu napredovanja) kojim se poveća- vaju osnovice, koeficijenti i drugi elementi, odnosno uvode novi elementi na osnovu kojih se povećava iznos plata i drugog stalnog primanja kod navedenih subjekata,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In