Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 72/2019) omogućene su isplate novčanih čestitki za decu zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 275 ZARADE Mr Željko Albaneze Novčane čestitke za decu zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. go- dinu („Sl. glasnik RS”, br. 72/2019) omogućene su isplate novčanih čestitki za decu zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava. Uvod Prema inoviranom stavu 1. člana 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 72/2019), u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), u budžetskoj 2019. godini neće se vr- šiti obračun i isplata poklona u novcu, božić- nih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17), predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovori- ma i drugim aktima za direktne i indirektne ko- risnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene i novča- nih čestitki za decu zaposlenih. Dakle, moći će da se vrši isplata novča- nih čestitki za decu zaposlenih kod korisni- ka budžetskih sredstava, uz uslov da su za ove namene sredstva planirana u budžetu. Te ispla- te vrše se u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorima za pojedine kategorije korisnika budžetskih sredstava, koji će biti navedeni u nastavku teksta. 1. Prema članu 36. Posebnog kolektivnog ugo- vora za policijske službenike („Sl. glasnik RS”, br. 62/2019), poslodavac je obavezan da obezbedi deci zaposlenog starosti do petnaest godina života poklon za Novu godinu – novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na do- hodak građana. 2. Posebnim kolektivnim ugovorom za držav- ne organe („Sl. glasnik RS”, br. 38/2019) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog od- nosa državnih službenika i nameštenika koji su u radnom odnosu u državnim organima. Prema članu 49. ovog kolektivnog ugovora, po- slodavac je obavezan da obezbedi deci zaposle- nog starosti do petnaest godina života poklon za
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In