Kraj je poslovne godine, pa je zato pripremljen sažetak postupaka za kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih događaja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. View Fullscreen 50 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Kontrolni postupci pri izradi završnog računa za 2019. godinu Kraj je poslovne godine, pa je zato pripremljen sažetak postupaka za kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih događaja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. Uvod Kontrolni postupci zasnovani su na prime- ni sledećih propisa prilikom evidentiranja poslovnih transakcija: XXZakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: ZOR); XXPravilnika o Kontnom okviru i sadržini ra- čuna u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik); XXMeđunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finan- sijskog izveštavanja (MSFI); XXMeđunarodnih standarda finansijskog izve- štavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP); XXPravilnika o načinu priznavanja, vrednova- nja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mi- kro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); XXZakona o porezu na dohodak građana („Sl. gla- snik RS”, br. 24/2001… i 95/2018 – dalje: ZPDG); XXZakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 95/2018 – dalje: ZPDPL); XXPravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohva- ta ruke” za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 13/2019 – dalje: Pravilnik o kamatnim stopama „van dohvata ruke” za 2019. godinu); XXPravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposred- no povezani sa istraživanjem i razvojem u pore- skom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Sl. glasnik RS”, br. 50/19); XXPravilnika o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2018); XXZakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. gla- snik RS”, br. 84/2004… i 72/2019 – dalje: Zakon o PDV-u); XXUredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vred- nost („Sl. glasnik RS”, br. 124/2004 – dalje: Ured- ba o količini rashoda); XXPravilnika o utvrđivanju šta se smatra uzi- manjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvr- đivanju uobičajenih količina poslovnih uzora- ka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti („Sl. glasnik RS”, br. 118/2012); XXZakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In