Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost da licima koja nisu zaposlena kod njih vrše isplate: 1) novčanih pomoći koje ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) Zakona) i 2) nagrada i drugih sličnih davanja koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca (član 85. stav 1. tačka 11. Zakona). Uslovi ovih isplata i njihov poreski tretman biće obrazloženi u nastavku teksta. 1. Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, koje ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad U praksi su česti slučajevi da pravna lica imaju zahteve za razne vrste pomoći i isplate fizičkim licima koja kod njih nisu zaposlena, bilo da se radi o bivšim zaposlenima, deci zaposlenih ili poslovnim partnerima, bilo o drugim licima koja imaju određene potrebe za materijalnom pomoći. Te pomoći mogu da budu za školovanje, razna sportska takmičenja, saniranje šteta od elementarnih nepogoda, lečenje, nabavku lekova i pomagala ili štampanje knjige, kao i za razne druge namene koje mogu da se jave u svakodnevnom životu. Svakako da pravna lica nemaju obavezu da vrše ovakve isplate fizičkim licima koja kod njih nisu u radnom odnosu, ali u mnogim slučajevima radi se o humanitarnim, socijalnim, solidarnim, naučnim, interesnim i drugim razlozima da pravna lica ipak preduzimaju ovakve isplate. Poslodavci ovakve isplate mogu da izvrše sa pozivom na član 9. stav 1. tačka 30) Zakona, u kome stoji da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, koja ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – u iznosu do 12.746 dinara godišnje, ostvareno od jednog isplatioca. Navedeni neoporezivi iznos primenjuje se do 31. 1. 2019. godine. Da bi obavljala ovakve isplate, pravna lica moraju da ih predvide svojim aktima, a odluku o isplati (rešenje) donosi nadležni organ poslodavca. Pri tome treba imati u vidu da ova isplata fizičkom licu koje nije zaposleno kod poslodavca ima karakter troškova koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, pa se zbog toga pomenuti troškovi ne priznaju na teret rashoda u poreskom bilansu poslodavca – isplatioca (saglasno članu 7a tačka 8) Zakona o porezu na dobit pravnih lica). Prema tome, novčane pomoći licima koja nisu zaposlena kod poslodavca mogu


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In