Царински орган, сходно чл. 164. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), може да одобри привремени увоз стране робе и њену употребу у царинском подручју Републике Србије, уз потпуно или делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина и без примене мера трговинске политике. У пракси се појавила дилема у вези са тим да ли је дозвољено да се страна роба (нпр. опрема) рентира на територији Републике Србије у периоду док се иста налази у царинском поступку привременог увоза. Царински прописи ову могућност не искључују јер, поред тога што предвиђају да је привремено увезена роба намењена поновном извозу у неизмењеном стању, осим уобичајеног смањења њене вредности услед употребе, у члану 112. Царинског закона дато је и овлашћење царинском органу да може да одобри поступак са економским дејством уколико носилац одобрења пружи све потребне гаранције да ће правилно спроводити поступак и ако царински орган има могућност надзора и контроле одобреног поступка. У складу са наведеним, Сектор за царински систем и политику Министарства финансија у акту бр. 483-00-00006/2013-17 од 31. 2. 2013. године заузео је став да је могуће рентирати робу за коју је одобрен поступак привременог увоза на територији Републике Србије ако царински орган процени да у сваком тренутку може да зна место употребе робе, као и корисника робе, како би могао да врши одговарајући надзор и контролу. Привремени увоз опреме уз делимично ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава царинарница надлежна према месту у ком ће се роба употребљавати. Иста царинарница обрачунава и наплаћује увозне дажбине у износу који се одређује за сваки месец или за део месеца у којем се роба налазила у поступку, у висини од 3% од износа увозних дажбина које би требало платити за робу кад би она била стављена у слободан промет, на дан прихватања декларације за стављање робе у поступак привременог увоза.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In