Carinski organ, shodno čl. 164. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 13/2017), može da odobri privremeni uvoz strane robe i njenu upotrebu u carinskom području Republike Srbije, uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primene mera trgovinske politike. U praksi se pojavila dilema u vezi sa tim da li je dozvoljeno da se strana roba (npr. oprema) rentira na teritoriji Republike Srbije u periodu dok se ista nalazi u carinskom postupku privremenog uvoza. Carinski propisi ovu mogućnost ne isključuju jer, pored toga što predviđaju da je privremeno uvezena roba namenjena ponovnom izvozu u neizmenjenom stanju, osim uobičajenog smanjenja njene vrednosti usled upotrebe, u članu 112. Carinskog zakona dato je i ovlašćenje carinskom organu da može da odobri postupak sa ekonomskim dejstvom ukoliko nosilac odobrenja pruži sve potrebne garancije da će pravilno sprovoditi postupak i ako carinski organ ima mogućnost nadzora i kontrole odobrenog postupka. U skladu sa navedenim, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija u aktu br. 483-00-00006/2013-17 od 31. 2. 2013. godine zauzeo je stav da je moguće rentirati robu za koju je odobren postupak privremenog uvoza na teritoriji Republike Srbije ako carinski organ proceni da u svakom trenutku može da zna mesto upotrebe robe, kao i korisnika robe, kako bi mogao da vrši odgovarajući nadzor i kontrolu. Privremeni uvoz opreme uz delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava carinarnica nadležna prema mestu u kom će se roba upotrebljavati. Ista carinarnica obračunava i naplaćuje uvozne dažbine u iznosu koji se određuje za svaki mesec ili za deo meseca u kojem se roba nalazila u postupku, u visini od 3% od iznosa uvoznih dažbina koje bi trebalo platiti za robu kad bi ona bila stavljena u slobodan promet, na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza. Ovakav način rada nije sporan ukoliko se i mesto gde se rentirana oprema koristi nalazi u okviru mesne nadležnosti carinarnice koja je odobrila privremeni uvoz radi prvobitne upotrebe. Ako bi nosilac odobrenja svoje obaveze koje proističu iz postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina morao da izmiruje u carinarnici u kojoj inače ne sprovodi carinske postupke (u mestu gde ne vodi knjigovodstvo i gde nema logističku podršku), to bi moglo da mu uveća troškove, pa se nametnulo pitanje u kojoj carinarnici mogu da se izmiruju navedene obaveze ukoliko je postupak privremenog uvoza opreme odobren u jednoj carinarnici
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In