Уводне напомене Последње измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године (у даљем тексту: Закон РИНО), уведене су нове одредбе које Министарству финансија дају задатак да спроводи мере и активности у вези са контролом преузетих обавеза у јавном сектору, што у суштини значи евидентирање, праћење и извештавање о неизмиреним обавезама. За обављање наведених активности успостављен је информациони систем под називом Централни регистар фактура (у даљем тексту: ЦРФ), који је дефинисан као „систем (база података) који успоставља и води Министарство финансија – Управа за трезор, у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату, издати од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.” Као последица измена и допуна Закона РИНО донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС”, бр. 59/2018. – у даљем тексту: Правилник о регистрацији фактура), који је ступио на снагу 8. августа 2018. године. У складу са наведеним променама извршене су измене и допуне Упутства Управе за трезор за поступак подношења захтева за регистрацију и рад у ЦРФ. Обавезе повериоца приликом издавања фактура У складу са чланом 3. Правилника о регистрацији фактура, повериоци су дужни да издате фактуре, односно друге захтеве за исплату у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката и јавног сектора, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници који плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, пре њиховог достављања дужницима региструју у ЦРФ приступом одговарајућој веб-апликацији Управе за трезор у складу са интерним техничким упутством Управе за трезор за рад


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In