Uvodne napomene Poslednje izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine (u daljem tekstu: Zakon RINO), uvedene su nove odredbe koje Ministarstvu finansija daju zadatak da sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru, što u suštini znači evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje navedenih aktivnosti uspostavljen je informacioni sistem pod nazivom Centralni registar faktura (u daljem tekstu: CRF), koji je definisan kao „sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.” Kao posledica izmena i dopuna Zakona RINO donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS”, br. 59/2018. – u daljem tekstu: Pravilnik o registraciji faktura), koji je stupio na snagu 8. avgusta 2018. godine. U skladu sa navedenim promenama izvršene su izmene i dopune Uputstva Uprave za trezor za postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u CRF. Obaveze poverioca prilikom izdavanja faktura U skladu sa članom 3. Pravilnika o registraciji faktura, poverioci su dužni da izdate fakture, odnosno druge zahteve za isplatu u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, pre njihovog dostavljanja dužnicima registruju u CRF pristupom odgovarajućoj veb-aplikaciji Uprave za trezor u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom. Kada se faktura registruje u CRF, poverilac je dužan da u roku od tri dana dostavi takvu fakturu dužniku. Ukoliko se ne bi pridržavao te odredbe, podlegao bi primeni kaznenih odredbi. Kada primi fakturu od poverioca koja je registrovana u CRF, dužnik proverava njenu ispravnost u svim elementima koje faktura treba da sadrži. Ako je nakon provere takve fakture sve u redu, ispostavlja nalog za plaćanje fakture. Ukoliko ima netačnih podataka u fakturi, dužnik ima pravo reklamacije, za čiji je unos potrebno imati aplikativno ovlašćenje za pristup elementu koji se reklamira. Neke dileme oko datuma nastanka poslovne
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In