U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) predviđeno je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Ovom odredbom Zakona o radu ne utvrđuje se pravo zaposlenih na učešće u dobiti, ali se kaže da zaposleni mogu da učestvuju u dobiti samo ako je to predviđeno zakonom i opštim aktom kojima se propisuju i uslovi i slučajevi u kojima zaposleni mogu da ostvare učešće u dobiti. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 197 ZARADE Mr Željko Albaneze Isplata i oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) predviđeno je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u po- slovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Ovom odredbom Zakona o radu ne utvr- đuje se pravo zaposlenih na učešće u dobiti, ali se kaže da zaposleni mogu da učestvuju u dobiti samo ako je to predviđeno zakonom i opštim aktom kojima se propisuju i uslovi i slučajevi u kojima zaposleni mogu da ostvare učešće u dobiti. 1. Uvod Prilikom isplate primanja po osnovu učešća u dobiti ipak treba imati u vidu sledeće ograni- čenje: „Kako se radi o dobiti poslodavca ostvare- noj u poslovnoj godini, pravo na učešće u dobiti mogu da ostvare samo zaposleni koji su bili u rad- nom odnosu u kalendarskoj godini za koju se vrši isplata dobiti” (Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 011-00- 149/2006-02 od 6. aprila 2006. godine). Navedenu kategoriju isplate predviđa i Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu), koji u članu 85. stav 1. tačka 14) propisuje da se porez na druge prihode plaća na primanja koja, saglasno za- konu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini. 1. 1. Mogućnost isplate Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za ispla- tu članovima društva ili zaposlenima, smatramo da privredna društva mogu da vrše ovu isplatu ako je predvide i urede svojim opštim aktom.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In