Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 96/2019 od 31. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Izmene i dopune Pravilnika izvršene su u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: Zakon o doprinosima), koje su izvršene u decembru 2019. godine, pri čemu su podrobnije razmotrene u broju 12/19 ovog časopisa, str. 9. View Fullscreen 14 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Redakcija Nove šifre prihoda – izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ob- javljen je u „Službenom glasniku RS” br. 96/2019 od 31. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Izmene i dopune Pravilnika izvršene su u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osi- guranje (dalje: Zakon o doprinosima), koje su izvršene u decembru 2019. godine, pri čemu su podrobnije razmotrene u broju 12/19 ovog časopisa, str. 9. Uvod Pravilnikom su propisane nove šifre za is- platu zarada na koje se primenjuju nove olakšice u skladu sa navedenim izmenama zakona. Reč je o olakšicama za: ffnovonastanjenog obveznika (član 15v ZPDG-a i član 15a Zakona o doprinosima), ffosnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost (član 21e ZPDG-a i član 45d Zakona o doprinosima) i ffkvalifikovanog novozaposlenog lica (član 21ž ZPDG-a i član 45đ Zakona o doprinosima). Osim toga, predviđene su i nove šifre za is- platu naknade kao drugog prihoda preduzetniku ili preduzetniku paušalcu za kog se pokaže da nije samostalan na osnovu kriterijuma iz tzv. testa samostalnosti. Izmenjeni su i dopunjeni opisi šifara koje se odnose na primanja iz čl. 9. i 18. ZPDG-a, u skladu sa poslednjim izmenama ovog zakona. Brisane su i šifre vrste prihoda za olakšice koje se više ne primenjuju: za pri- pravnike mlađe od trideset godina, lica mlađa od trideset godina, lica starija od četrdeset pet a mlađa od pedeset godina, lica starija od pedeset godina itd. 1. Podnošenje posebnih poreskih prijava U Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18 i 104/18) u član 3. dodati su novi stavovi 8. i 9, koji
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In