Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2019. godini. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 123 ZARADE Mr Željko Albaneze Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, predviđenih posebnim i pojedi- načnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i ko- risnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubi- larnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2019. godini. Uvod Zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje (dalje: korisnici budžetskih sredstava) u budžetskoj 2019. godini dozvoljeno je isplaćivanje naknade po osnovu jubilarnih nagrada, pri čemu se ova odredba Zakona odnosi samo na zaposlene koji pravo na jubilarnu nagradu stiču u 2019. godini. U vezi sa sprovođenjem ove zakonske odredbe treba istaći da se pravo na isplatu po osnovu jubilarne nagrade stiče u skladu sa opštim aktom korisnika budžetskih sredstava, koji je usaglašen sa posebnim kolektivnim ugovorom koji se odnosi na konkretnog korisnika. Pri tome treba naglasiti da, ako je pravo na jubilarnu nagradu utvrđeno posebnim kolektivnim ugovorom konkretne delatnosti, onda je poslodavac, koji je član udruženja poslodavaca, iako nema regulisano pravo na jubilarnu nagradu u svojim aktima, u obavezi da isplati jubilarnu nagradu neposrednom primenom odredbi posebnog kolektivnog ugovora koji se na njega odnosi. U nastavku će biti iznete odredbe o pravu na jubilarnu nagradu pojedinih korisnika budžetskih sredstava u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora koji se na njih odnose. Poseban kolektivni ugovor za državne organe Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe („Sl. glasnik RS”, br. 38/2019 – dalje: PKU), koji je stupio na snagu 31. 5. 2019. godine, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika koji su u radnom odnosu u državnim organima. Poslodavac državnih službenika i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In