U vezi sa prijavljivanjem i plaćanjem poreza po odbitku potrebno je prvenstveno istaći da porez po odbitku pogađa isplatu ili ekvivalentnu radnju (npr. konverziju duga u kapital, pri čemu se trenutak konverzije smatra trenutkom isplate pripadajuće kamate), kao i da do trenutka isplate ne može biti govora o porezu po odbitku. Drugim rečima, nijedna okolnost – izdavanje/prijem fakture, knjiženje rashoda, obračun PDV-a, prijem sredstava od strane primaoca naknade – nije od presudnog značaja za postojanje obaveze po osnovu poreza po odbitku. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 95 POREZI Pavle Kutlešić, LL.M., rukovodilac u Sektoru za poreski konsalting Preduzeća za reviziju i konsalting „Deloitte” Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – drugi deo U vezi sa prijavljivanjem i plaćanjem poreza po odbitku potrebno je prvenstveno istaći da porez po odbitku pogađa isplatu ili ekvivalentnu radnju (npr. konverziju duga u kapital, pri čemu se trenutak konverzije smatra trenutkom isplate pripadajuće kamate), kao i da do trenutka isplate ne može biti govora o porezu po odbitku. Drugim rečima, nijedna okolnost – izdavanje/prijem fakture, knjiženje rasho- da, obračun PDV-a, prijem sredstava od strane primaoca naknade – nije od presudnog značaja za postojanje obaveze po osnovu poreza po odbitku. U praksi može da se pojavi pitanje koji tačno trenutak u širem postupku sprovođenja isplate može da se smatra trenutkom isplate koji dovodi do oporezivanja porezom po odbitku. Navedeno može biti posebno značajno u situacijama koje uključuju odloženo dejstvo isplate usled okolnosti koje ne zavise od konkretnog poreskog obveznika – npr. usled internih procedura poslovne banke koja sprovodi isplatu, odnosno obrađuje nalog za isplatu. Iako ovo pitanje nije izričito uređeno primenljivim propisima, u praksi je zauzet stav da trenutak isplate treba posmatrati prema iskazanoj volji isplatioca da isplatu sprovede, kao i da bi, ukoliko isplata izostane usled okolnosti koje ne zavise od isplatioca, ipak trebalo da se smatra da je ona izvršena ukoliko je isplatilac preduzeo sve potrebne i razumne mere da se isplata izvrši (kao što je obezbeđivanje sredstava i odgovarajuće podnošenje naloga za isplatu banci). Posledično, trenutak isplate biće i od značaja za utvrđivanje primenljivih propisa, pa će biti primenljivi oni propisi koji su na snazi u trenutku kada je nastala poreska obaveza, što je u slučaju poreza po odbitku trenutak isplate. Imajući u vidu da su se propisi koji uređuju oblast poreza po odbitku u poslednjih nekoliko godina u više navrata menjali, u praksi su
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.