Inspekcija rada u postupku redovnog inspekcijskog nadzora primenjuje kontrolne liste, pri čemu je najpoznatija i najzastupljenija ona kontrolna lista koja se tiče inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa. View Fullscreen 112 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Saša Pavlović, diplomirani pravnik Kontrolna lista za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa Inspekcija rada u postupku redovnog inspekcijskog nadzora primenjuje kon- trolne liste, pri čemu je najpoznatija i najzastupljenija ona kontrolna lista koja se tiče inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa. Uvod Zakonom o radu propisano je da nadzor nad primenom propisa iz oblasti radnih odnosa sprovodi inspekcija rada (član 268. Zakona o radu – dalje: Zakon): U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da: 1) vrši uvid u opšte i pojedinačne akte, evi- dencije i drugu dokumentaciju radi utvrđivanja relevantnih činjenica; 2) utvrđuje identitet lica i uzima izjave od poslodavca, odgovornih lica, zaposlenih i dru- gih lica koja se zateknu na radu kod poslodavca; 3) vrši kontrolu da li je izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje na osnovu podata- ka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; 4) pregleda poslovne prostorije, objekte, po- strojenja, uređaje i drugo; 5) nalaže preduzimanje preventivnih i drugih mera za koje je ovlašćen u skladu sa zakonom radi sprečavanja povreda zakona (član 269. Zakona). Članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/15) sačinjene su kontrol- ne liste inspekcije rada, koje ona primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora, a do- stupne su na sajtu Ministarstva za rad, zapošlja- vanje, boračka i socijalna pitanja. Navedene liste sastoje se od 77 pitanja, koja su podeljena na 12 rubrika. Rubrika 1 – Podaci o poslodavcu Ova rubrika predstavlja inicijalni segment u kom se popunjavaju osnovni podaci o kompaniji. Broj zaposlenih u kompaniji predstavlja po- datak koji neki inspektori proveravaju tako što traže sve M obrasce zaposlenih. Uputno je pri- premiti iste unapred. Na samom kraju nalazi se polje u koje se upi- suje adresa izdvojene jedinice, ukoliko se u njoj sprovodi nadzor. Član 35. Zakona o radu propisuje da je posloda- vac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslo- davca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi. Dakle, postoji mogućnost da inspekcija traži na uvid ugovore o radu za zaposlene u izdvojenim jedinicama. Isto tako, ukoliko su poslovne jedinice registrovane pri Agenciji za privredne
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In