Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), državni praznik Republike Srbije je Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se praznuje 11. novembra, što je ove godine ponedeljak. Tog dana ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, a zaposleni ostvaruju pravo na odsustvo sa rada i pravo na naknadu zarade ili uvećanje zarade za rad na dan praznika, kao i neka druga prava. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 191 ZARADE Mr Željko Albaneze Isplate zaposlenima povodom državnog praznika Republike Srbije Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), državni praznik Republike Srbije je Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se praznuje 11. novembra, što je ove godine ponedeljak. Tog dana ne rade državni i drugi organi, privred- na društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, a zaposleni ostvaruju pravo na odsustvo sa rada i pravo na naknadu zarade ili uvećanje zarade za rad na dan praznika, kao i neka druga prava. Pravo na odsustvo sa rada i pravo na naknadu zarade U skladu sa članom 114. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na naknadu zarade u slučajevima odsustva sa rada u dane praznika koji su neradni dani, pri čemu se visina te naknade utvrđuje na sledeći način: 1) osnovica za naknadu zarade je prosečna zarada zaposlenog u prethodnih 12 meseci, isplaćena u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu; 2) iznos naknade zarade utvrđuje se tako što se izračunata osnovica za naknadu množi sa pro- centom 100. Izuzetno, zaposleni koji radi u smenskom rasporedu radnog vremena, pa mu je ponedeljak 11. novembar dan nedeljnog odmora, na taj pone- deljak odsustvuje sa posla po osnovu nedeljnog odmora, bez prava na naknadu zarade. Naknada zarade za jedan dan odsustva na dan praznika u novembru 2019. godine utvrđuje se na osnovu prosečne zarade zaposlenog za prethod- nih 12 meseci, dakle za period novembar 2018 – oktobar 2019. godine. U osnovicu za obračun naknade zarade ulaze sva primanja koja, u smislu člana 105. stav 3. Zakona, čine zaradu, a to su: ● isplaćena zarada po satu za efektivne sate rada u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In