Na osnovu učestalih pitanja pretplatnika koja se odnose na navedenu temu evidentno je da se još uvek radi o situacijama koje izazivaju probleme i nedoumice u praksi, pa je zato u ovom članku dat odgovor na pitanje kada se za osnivača društva plaćaju doprinosi. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 175 ZARADE Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Osnivači društva – (ne)postojanje obaveze plaćanja doprinosa Na osnovu učestalih pitanja pretplatnika koja se odnose na navedenu temu evi- dentno je da se još uvek radi o situacijama koje izazivaju probleme i nedoumi- ce u praksi, pa je zato u ovom članku dat odgovor na pitanje kada se za osnivača društva plaćaju doprinosi. Obavezno osigurana lica – osnivači Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 95/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o do- prinosima), Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… 73/2018 i 46/2019 – Odluka US RS – dalje: Zakon o PIO) i Za- kon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) na identičan način definišu ko se smatra obavezno osiguranim licem od osnivača, odnosno članova privrednog društva. Članovima 7, 8. i 9. Zakona o doprinosima propisano je da su osnivači, odnosno članovi privrednog društva obveznici plaćanja dopri- nosa za obavezno socijalno osiguranje. U članu 6. tog zakona precizirano je da je osnivač odnosno član privrednog društva osiguranik – fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira na to da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazu- meva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije. Članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o PIO pro- pisano je da su osiguranici samostalnih delat- nosti lica koja su osnivači odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira na to da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač od- nosno član. U stavu 2. istog člana precizirano je da se radom u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatra i predstavljanje i zastupanje privrednih društava od strane njihovih osnivača odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležne organizacije. U skladu sa članom 11. stav 1. tačka 17) Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su lica koja su osnivači odnosno članovi privrednih društava u skladu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In