Zakon o radu ne predviđa isplatu zaposlenima „trinaeste zarade”, pa stoga ne postoji zakonski osnov za njenu isplatu, osim ako poslodavac takvu mogućnost nije utvrdio svojim opštim aktom. Međutim, u članu 14. Zakona predviđeno je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. View Fullscreen 186 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini ili „trinaesta zarada” Zakon o radu ne predviđa isplatu zaposlenima „trinaeste zarade”, pa stoga ne postoji zakonski osnov za njenu isplatu, osim ako poslodavac takvu mogućnost nije utvrdio svojim opštim aktom. Međutim, u članu 14. Zakona predviđeno je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Uvod Poslodavci i u 2019. godini mogu zaposleni- ma da isplate dodatnu zaradu u toku decembra, za šta je potrebno da obezbede ne samo odgova- rajuća finansijska sredstva već i neophodne normativne pretpostavke. U uslovima prime- ne Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon) ovakva dodatna isplata ima karakter: 1) isplate po osnovu očekivane dobiti za 2019. godinu, 2) zarade po osnovu doprinosa zaposlenog po- slovnom uspehu poslodavca. Naime, u članu 105. stav 1. Zakona propisano je da zaradu čini zarada koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, za- NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 187 ZARADE rada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i dru- ga primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom radu. Prema tome, jedan od elemenata koji čine zaradu zaposlenog jeste i zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, koja može da se isplati i po osnovu očekivane – procenjene do- biti pre utvrđivanja godišnjeg računa, a shod- no navedenoj odredbi Zakona, predstavlja vid kolektivne odnosno individualne stimulaci- je zaposlenih. Ukoliko utvrdi da su zaposleni ili grupa zaposlenih u toku kalendarske godine ostvarili izuzetne rezultate rada i time poseb- no doprineli njegovom poslovnom uspehu, poslo- davac može da im isplati godišnju nagradu ili bonus za doprinos u ostvarivanju tog rezultata. Kriterijumi, merila i način ostvarivanja pra- va zaposlenog na zaradu po osnovu doprinosa po- slovnom uspehu poslodavca utvrđuju se opštim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In