Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše kriterijume za njihovo priznavanje. Različito priznavanje rashoda po osnovu ispravki vrednosti i otpisa potraživanja rezultira iskazivanjem podataka u poreskom bilansu na obrascu PB 1, odnosno korekcijom rashoda na rednim brojevima 7, 26 i 27 i korekcijom prihoda na rednim brojevima 41, 42 i 45. Korekcija rashoda na obrascu PB 2 unosi se na pozicije 8, 28 i 29, a korekcija prihoda na pozicije 37, 38 i 40. View Fullscreen 54 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Ispravka vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2019. godinu Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspek- ta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše kriteriju- me za njihovo priznavanje. Različito priznavanje rashoda po osnovu ispravki vrednosti i otpisa potraživanja rezultira iskazivanjem podataka u poreskom bilansu na obrascu PB 1, odnosno korekcijom rashoda na rednim brojevima 7, 26 i 27 i korekcijom prihoda na rednim brojevima 41, 42 i 45. Korekcija rashoda na obrascu PB 2 unosi se na pozicije 8, 28 i 29, a ko- rekcija prihoda na pozicije 37, 38 i 40. 1. Uvod Pravilnik o izmenama i dopunama Pravil- nika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pi- tanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen je u „Službe- nom glasniku RS” br. 94/2019 od 27. 12. 2019, a stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine. Ovim izme- nama korigovan je i obrazac PB 1, pa se kao takav primenjuju na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2019. godine, odnosno za pore- ski period koji počinje u 2019. godini. Što se tiče ispravke vrednosti i otpisa potraživa- nja, u odnosu na stari obrazac PB 1 promenjene su samo pozicije u obrascu. Naziv pozicije Redni broj Novi obrazac Stari obrazac Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kome se istovremeno duguje do iznosa obaveze prema tom licu 7 7 Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja izvršen bez prethodno ispunjenih uslova iz člana 16, odnosno člana 22a Zakona 26 27 Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koji nije bio priznat u poreskom periodu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In