U članku su opisane transakcije sa povezanim licima iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u cilju korigovanja prihoda odnosno rashoda nastalih iz transakcija sa tim licima u poreskom bilansu. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 69 POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu U članku su opisane transakcije sa povezanim licima iz ugla Zakona o porezu na dobit prav- nih lica, u cilju korigovanja prihoda odnosno rashoda nastalih iz transakcija sa tim licima u poreskom bilansu. 1. Uvod U skladu sa članom 59. Zakona o porezu na do- bit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… 86/2019 – dalje: ZPDPL), transfernom cenom sma- tra se cena nastala u vezi sa transakcijama sred- stvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima. Istim članom date su i smernice pri određivanju statusa povezanog lica. Članom 60. ZPDPL-a propisano je da je obve- znik dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u svom poreskom bilan- su. U pomenutom bilansu obveznik je, u smislu sta- va 1. ovog člana, dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu depozita, kao i kamatu po osnovu zajma odnosno kredita, do nivoa propisanog odredbama člana 62. ovog zakona. Obveznik je dužan da uz poreski bilans pri- loži dokumentaciju, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana, u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke”). Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS”, br. 61/2013, 8/2014 i 94/2019 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuju forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, zatim izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke” pri utvrđivanju cene transakci- ja među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem, u skladu sa članom 10a i čl. 59–61. ZPDPL-a. O metodama za utvrđivanje cene transakcije po principu „van dohvata ruke” detaljno smo pi- sali u brojevima 12/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018. Transakcije sa povezanim licima preslikavaju se u poreski bilans PB 1 na različite pozicije, u zavisnosti
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In