Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava nabavljenih zaključno sa 31. 12. 2018. godine i onih nabavljenih nakon tog datuma obračunava primenom različitih metoda, obveznici će voditi duple evidencije. Osim toga, postoje i specifičnosti u vezi sa naknadnim ulaganjem u osnovna sredstva koja su stečena zaključno sa 31. 12. 2018. godine. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 29 POREZ NA DOBIT Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava nabavljenih zaključno sa 31. 12. 2018. godine i onih nabavljenih nakon tog datuma obračunava primenom različitih me- toda, obveznici će voditi duple evidencije. Osim toga, postoje i specifičnosti u vezi sa naknadnim ulaganjem u osnovna sredstva koja su stečena zaključno sa 31. 12. 2018. godine. 1. Uvod Rashod po osnovu poreske amortizacije utvr- đuje se u skladu sa članovima 10, 10a i 10b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na način bliže uređen: ● Pravilnikom o načinu razvrstavanja stal- nih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019 – dalje: Stari pravilnik), koji se primenjuje na stalna sredstva stečena do 31. decembra 2018. godine, ● Pravilnikom o amortizaciji stalnih sred- stava koja se priznaje za poreske svrhe („Sl. gla- snik RS”, br. 93/2019 – dalje: Novi pravilnik), koji se primenjuje na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine. Prilikom obračuna poreske amortizacije za 2019. godinu potrebno je voditi računa o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2017. godine („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), koje su stupile na snagu 1. 1. 2018, odnosno 1. 4. 2018. i 1. 8. 2018. godine, a odnose se na izme- ne u obračunu amortizacije nematerijalnih ula- ganja i razvrstavanje po amortizacionim grupama stalnih sredstava koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova, pri čemu su se primenjivale i prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2018. godinu. Zakon o porezu na dobit izmenjen je ponovo i 8. decembra 2018. godine („Sl. glasnik RS” br. 95/2018), s tim što se većina izmena primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske oba- veze počev od 2019. godine, odnosno za
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In