Средња и велика правна лица и остали привредни субјекти који примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (даље: МРС/МСФИ), исправку рачуноводствених грешака из претходног периода за 2016. годину, врше у складу са Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014).

Мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП, исправку материјално значајних грешака врше у складу са Одељком 10 Рачуноводствене политике, процене и грешке Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 ).

У складу са чланом 6. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014), микро и друга правна лица на исти начин врше исправку материјално значајних грешака као и правна лица која примењују МРС/МСФ и МСФИ за МСП.

Појам и врсте грешака

Грешке из претходног периода су изостављени или погрешно исказани подаци из финансијских извештаја за један или више периода, који проистичу из неупотребљавања или погрешне употребе поузданих информација:

– које су биле доступне када су финансијски извештаји за дате периоде били одобрени за издавање и

– за које се могло разумно очекивати да буду добијене и узете у обзир при састављању и презентацији тих финансијских извештаја.

У такве грешке убрајају се ефекти математичких грешака и грешака при примењивању рачуноводствених политика, као и ефекти грешака погрешног тумачења чињеница, преваре или превида. Грешке се могу појавити везано за признавање, одмеравање, презентацију или обелодањивање елемената финансијских извештаја.

Грешке које се односе на признавање, јесу грешке приликом почетног евидентирања одређене ставке, односно грешке настале приликом иницијалног признавања. На пример, одређени износ приликом набавке евидентиран је на терет расхода периода у билансу успеха, уместо да се укључи у вредност средства и прикаже као имовина у билансу стања и сл.

Грешке које се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме