Ako tablicu sa podacima o firmi istaknete na fasadi zgrade, možda ćete biti u obavezi da tražite dozvolu za postavljanje sredstva za oglašavanje ili vam komunalni inspektor napiše kaznu za prekršaj. Čak i ako ste mikro ili malo pravno lice ili preduzetnik i ostvarujete godišnji prihod manji od 50 miliona dinara.

Firma istaknuta na otvorenoj površini može se smatrati sredstvom oglašavanja

Znači, ako tablicu sa podacima o firmi istaknete na fasadi zgrade, možda ćete biti u obavezi da tražite dozvolu za postavljanje sredstva za oglašavanje. Ili vam komunalni inspektor napiše kaznu za prekršaj.

Istaknuta firma postaje sredstvo oglašavanja ukoliko je:

  • veća od 0,25 m2, ili
  • nije napravljena na jednostranom sredstvu za oglašavanje, ili
  • na njoj stoje i drugi podaci osim poslovnog imena sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim elementima propisanim Zakonom.

Sve ovo važi ako je firma istaknuta na otvorenoj površini

Otvorena površina je površina koja se nalazi izvan zatvorenog prostora, koja je dostupne javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca sa koje se mogu upućivati vizuelne oglasne poruke dostupne javnosti. To su: javna površina, druga površina i površina objekta. Površina objekata jeste spoljašnja površina objekata, koji se nalaze na javnim i drugim površinama, na kojima se može vršiti postavljanje sredstava za oglašavanje. To su površine: zgrade, podzida, ograde, građevinske skele, manjeg montažnog objekta privremenog karaktera, elementa opreme stajališta javnog linijskog prevoza, stuba javne rasvete, kontaktne mreže i dr. Sve ovo je opisano u članu 4. Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda.

Ukoliko ste iz navedenog konstatovali da se u vašem konkretnom slučaju radi o oglašavanju, potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje dozvole za postavljanje i korišćenje sredstva za oglašavanje.

Kazne

Za postavljanje i korišćenje sredstva za oglašavanje bez dozvole propisana je kazna za prekršaj i to u iznosu 100.000 dinara za pravno lice (i odgovorno lice u iznosu 10.000 dinara) i 60.000 dinara za preduzetnika.

Takođe, kazna za prekršaj je propisana i za postavljanje i korišćenje sredstva za oglašavanje suprotno dobijenoj dozvoli i to u iznosu 50.000 dinara za pravno lice (i odgovorno lice u iznosu 10.000 dinara) i 30.000 dinara za preduzetnika.

Naknada za korišćenje javne površine

O dilemama koje su se pojavile u vezi sa primenom Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, pisali smo u časopisu LegeArtis – Propisi u praksi. Na Propisi.net objavili smo i Mišljenje ministarstva finansija br. 011-00-00264/2019-04 od 4.4.2019, kao odgovor na jednu od dilema – da li se plaća naknada za korišćenje javne površine i za nalepljenu samolepljivu foliju, sa unutrašnje strane izloga?