Inostrani eksperti u našoj kući

Česta je poslovna praksa da srpska preduzeća i preduzetnici angažuju inostrane firme kao predavače, konsultante, posrednike u sklapanju poslova ili organizatore marketinških kampanja. Da li bolje rade svoj posao od kolega iz našeg komšiluka? Teško je o tome suditi, jer su iskustva potpuno različita. Jedni se i dalje kunu u iskustvo i poslovnu kulturu „naprednog” sveta. Drugi su se dobro opekli sa kvazi poznavaocima materije i preprodavcima magle. Bilo kako bilo, činjenica je da sa inostranim pravnim licima poslujemo. Time dolazimo i do teme ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO).

Rogobatni porez po odbitku – gde se plaća porez?

Osnovno pravilo u okviru UIDO je da se prihod oporezuje u državi čiji je rezident lice koje taj prihod ostvaruje. Drugim rečima, samo Srbija ima pravo da oporezuje prihod koji ostvare srpski rezidenti. Samo Austrija ima pravo da oporezuje prihod koji ostvare austrijski rezidenti itd. Međutim, od ovog opšteg pravila svi UIDO predviđaju veliki broj izuzetaka, zavisno od vrste prihoda, oblika poslovanja učesnika u transakciji itd.

Porez na dobit se plaća po stopi od 20% ili 25% ako nam usluge pruža inopartner koji dolazi iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, na primer sa Bahama, Sejšela, Kajmanskih ostrva. Međutim, moguće je primeniti i nižu stopu poreza, ako je sa državom iz koje dolazi inopartner sklopljen UIDO.

Usluge oglašavanja

U slučaju da nam inopartner pruži uslugu iz oblasti istraživanja tržišta, plaćamo porez po odbitku na taj prihod koji on od nas ostvaruje.

Na sreću, ova grupa ne obuhvata usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

Računovodstvene usluge

Sledeća grupa obuhvata usluge sastavljanja finansijskih izveštaja i reviziju istih. Na primer, firma „mama” iz inostranstva radi internu reviziju svog povezanog lica u Srbiji i za to naplati uslugu po „zapadnim standardima”. Kad završe posao i kad kontrolisano lice odahne, to isto srpsko lice prvo plati porez po odbitku, a onda se raduje što je revizorima videlo leđa.

Konsultanti i savetnici

Poslednja i verovatno najšire postavljena grupa obuhvata poresko savetovanje, advokatske usluge i usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem (tzv. management fee). Ovde spada i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Ipak, predmet oporezivanja nisu održavanje seminara, predavanja i radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

Više o ovoj tematici možete pročitati u brojevima 4/2019 i 7-8/2019 časopisa Poslovni savetnik. Osim toga u rubrici Pitanja pretplatnika na teme iz oblasti porez i PDV-a, objavljujemo konkretne situacije sa kojima se privrednici susreću u praksi.