Shodno članu 16. (ili numeracijski nekom drugom, ali suštinski istom članu) ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenog sa drugim državama, kao i rešenja sadržanog u Modelu ugovora OECD i Modelu ugovora UN, primanja direktora (u Ugovoru sa Pakistanom: i naknade najviših rukovodećih zvaničnika) i druga slična primanja koja ostvari rezident države ugovornice u svojstvu člana odbora direktora kompanije(1) koja je rezident druge države ugovornice, mogu se oporezivati u toj drugoj državi.(2)(3) Važno je napomenuti da, zavisno od slučaja, administrativne usluge koje učini rukovodilac kompanije ponekad mogu biti okvalifikovane kao delatnosti koje se vezuju za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti ili radni odnos (čije je oporezivanje regulisano kroz odredbe čl. 14. i 15. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Zbog toga se odredba člana 16. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ubuduće mora tumačiti kao posebno pravilo (u odnosu na rešenja sadržana u čl. 14. i 15. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) koje je prvenstveno usvojeno zbog teškoća koje nastaju prilikom utvrđivanja mesta izvršenja usluga. (4) Kada je reč o tumačenju izraza naknade direktora, u zakonodavstvu većine zemalja članica OECD postignuta je saglasnost da se pod njim podrazumevaju ne samo primanja u novcu već i primanja koja se ostvare u naturalnom obliku ili u vidu drugih pogodnosti (opcije na akcije, korišćenje stana, upotreba automobila, pogodnosti zdravstvenog i životnog osiguranja, povlastice po osnovu članstva u nekom klubu i dr.). Nasuprot ovome, eventualne naknade koje se ostvare po osnovu obavljanja neke druge delatnosti (konsultacije, davanje saveta, radni odnos) za kompaniju ne spadaju u polje primene člana 16, već su regulisane ostalim odgovarajućim članovima ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pitanja i odgovori o poreskom tretmanu prihoda nerezidentnog fizičkog lica koje u rezidentnom pravnom licu vrši funkciju direktora(5) Pitanja se odnose na to kakav je poreski tretman prihoda direktora u sledećih 6 različitih situacija: Nerezidentno fizičko lice (zaposleno kod nerezidentnog poslodavca) jeste član odbora direktora rezidentnog (domaćeg) pravnog lica, u kojem vrši funkciju direktora (i po tom osnovu je fizički prisutno u Srbiji) za koju mu rezidentno pravno lice isplaćuje naknadu. Nerezidentno fizičko lice (zaposleno kod nerezidentnog poslodavca) jeste član odbora direktora u rezidentnom (domaćem) pravnom licu, u kojem vrši funkciju direktora (i po tom osnovu je fizički prisutno u Srbiji) za koju mu nerezidentno pravno lice isplaćuje naknadu (rezidentno pravno lice ne isplaćuje nikakvu naknadu). Nerezidentno fizičko lice (zaposleno kod nerezidentnog poslodavca) jeste član odbora direktora u rezidentnom (domaćem) pravnom licu, u kojem vrši funkciju direktora (i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In