Tokom meseca jula i avgusta objavljeno je nekoliko podzakonskih poreskih akata kojima su izvršene izmene i dopune postojećih, ali je donet i jedan nov. U pitanju su sledeći propisi: – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci; – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV; – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV; – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza; – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu. U nastavku teksta uslediće kraći komentari navedenih propisa. 1. Novine u vezi sa izdavanjem računa za promet dobara i usluga Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS”, br. 123/2012 i 86/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su slučajevi u kojima obveznik PDV-a nema obavezu izdavanja računa i kada može da ih izdaje bez svih podataka navedenih u članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u). Imajući u vidu poslednje izmene i dopune Zakona o PDV-u, kao i početak iskazivanja podataka u obrascu POPDV, bilo je neophodno da se odredbama ovog pravilnika obuhvate sve novine, pa je u „Službenom glasniku RS” broj 52/2018 objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (u daljem tekstu: Izmene Pravilnika). Propisane izmene i dopune stupile su na snagu 7. jula 2018. godine, a odnose se na sledeće: 1) Ukidanje mogućnosti neizdavanja računa za promet dobara i usluga koji ne podleže PDV-u Ovo je značajna novina s obzirom na to da je članom 2. Pravilnika bilo propisano da obveznik PDV-a nema obavezu (ali može ako hoće) da izda račun iz člana 42. Zakona o PDV-u za: – promet dobara i usluga fizičkim licima koja nisu obveznici PDV-a, sa izuzetkom preduzetnika; – promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa članom 25. Zakona, propisano poresko oslobođenje bez prava na


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In