Zakonom o ulaganjima („Sl. glasnik RS”, br. 89/2015) propisano je da je uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagača slobodan i oslobođen plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina. Oprema koju ulagač uvozi mora da ispunjava uslove predviđene propisima koji uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštitu životne sredine, a dodatni uslovi i način na koji može da se ostvari navedeno pravo bliže su pojašnjeni Uredbom o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Sl. glasnik RS”, br. 48/2018 – u daljem tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu 30. 6. 2018. godine. Postupci za ostvarivanje povlastica koji nisu okončani do navedenog datuma, okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti. Predmet oslobođenja je oprema koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Putnička motorna vozila i automati za zabavu i igre na sreću ne smatraju se opremom u smislu Zakona o ulaganjima. Korisnik prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina je privredno društvo, koje prema Uredbi može da bude: 1) malo – ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje državna pomoć; 2) srednje – ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje državna pomoć; 3) veliko – ima preko 250 zaposlenih i ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje državna pomoć. Uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagača nije oslobođen plaćanja PDV-a pri uvozu, a oslobođenje od plaćanja carinskih i drugih dažbina može da se koristi samo do visine upisanog nenovčanog stranog uloga u privredno društvo. Iznos oslobođenja od uvoznih dažbina ograničen je na dva načina, i to: 1) za privredna društva koja su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja – zbir iznosa oslobođenja od uvoznih dažbina i iznosa dodeljenih sredstava podsticaja ne sme biti veći od maksimalno dozvoljenog iznosa sredstava podsticaja (za velika privredna društva do 50%, za srednja do 60%, a za mala do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta), 2) za privredna društva koja nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja – iznos oslobođenja od uvoznih dažbina ne sme preći gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In