Уводне напомене

Генерално посматрано, под каматом се подразумева накнада за позајмљени новац (капитал) и она (као и дивиденда) спада у категорију прихода од покретног капитала (имовине). Међутим, за разлику од дивиденде, камата не подлеже економском двоструком опорезивању јер се не опорезује и код дужника и код повериоца. Наиме, уколико уговором између дужника и повериоца није друкчије одређено, плаћање пореза на камату је обавеза примаоца камате. Уколико ипак дужник сноси терет пореза који се наплаћује по одбитку, то значи да је пристао да повериоцу плати додатну камату у висини пореза по одбитку. Међутим, то значајно повећава његове финансијске обавезе.

По правилу, порез на камату се наплаћује по одбитку у тренутку исплате камате. Овакав начин плаћања се примењује из практичних разлога јер порез плаћен по одбитку представља аконтацију пореза који прималац камате плаћа на свој укупан доходак, односно на добит (уколико је у питању правно лице). Уколико је прималац камате резидент земље која примењује наплату пореза по одбитку, двоструко опорезивање којем је изложен, отклања се мерама које предвиђа унутрашње законодавство те земље. Међутим, уколико је прималац камате резидент друге земље, тада подлеже међународном двоструком опорезивању по основу камате, и то прво од земље извора, а затим од земље чији је резидент. Очигледно је да наведено двоструко опорезивање знатно смањује камату на позајмљени новац и дестимулативно утиче на кретање капитала и развој међународног инвестирања. Због тога све земље настоје да отклоне тако неповољно опорезивање камате закључивањем уговора о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УОИДО). Ови уговори су најефикаснији међународни инструмент елиминисања двоструког опорезивања дохотка и имовине, укључујући и камату.

Када је реч о дефинисању израза „каматаˮ, истичемо да се за потребе члана 11. (Камата) став 3. УОИДО, израз „каматаˮ дефинише тако да означава доходак од потраживања дуга сваке врсте, без обзира да ли су обезбеђена залогом (хипотеком – прим. Д.Д.) и да ли се на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме  

Comments are closed.