Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donela su 12. 12. 2017. godine Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku, bez upotrebe pečata i potpisa (u daljem tekstu: Objašnjenje). Suština Objašnjenja ogleda se u tome da pravna lica i preduzetnici fakture mogu da izdaju u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno mišljenje se odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja pečat kako bi se faktura smatrala validnom. Elektronska faktura validna je u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom, već može elektronskom poštom (putem mejla). Drugim rečima: račun (ili neki drugi dokument) koji je izvorno nastao u papirnom obliku ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica, već mogu da se koriste druge identifikacione oznake. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom takođe ne mora da bude potpisana elektronskim potpisom. Izvod iz Objašnjenja sledi u nastavku: U cilju razjašnjenja nedoumica koje su se pojavile u praksi, a odnose se na način na koji se izdaju i knjiže fakture u poslovnim knjigama pravnih lica i preduzetnika, nastale u papirnom ili elektronskom obliku, ukazuje se na sledeće: – Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 94/2017) omogućeno je pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom ili elektronskom obliku; – Zakonom o računovodstvu nije propisano da faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica, već je dovoljno da ista sadrži „identifikacionu oznaku” koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje te fakture, a kojom potvrđuje verodostojnost iste u smislu člana 9. Zakona; – faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenta iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura), takođe ne moraju da budu potpisane (elektronskim) potpisom, već je dovoljno da iste sadrže pomenutu „identifikacionu oznaku”; – pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da štampaju fakturu koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi isti bio smatran validnim.   Odredbama člana 8. stav 1. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se knjiženje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In